Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào dưới đây?

  • A. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.
  • B. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu.
  • C. Các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có tiết diện như nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu.
  • D. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.
 • Câu 2:

  Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10-8Ωm, của vônfram là 5,5.10-8Ωm, của sắt là 12,0.10-8Ωm. Sự so sánh nào dưới đây là đúng?

  • A. Sắt dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn nhôm.
  • B. Vonfram dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn nhôm.
  • C. Nhôm dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn sắt.
  • D. Nhôm dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn vonfram.
 • Câu 3:

  Ở các nhà cao tầng người ta thường lắp cột thu lôi để chống sét. Dây nối đầu cột thu lôi xuống đất là dây sắt, có điện trở suất là 12,0.10-8Ωm. Tính điện trở của một dây dẫn bằng sắt này nếu nó dài 40m và có đường kính tiết diện là 8mm.

  • A. 9,55Ω
  • B. 9Ω
  • C. 4Ω
  • D. 8,55Ω
 • Câu 4:

  Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

  • A. 0,45Ω
  • B. 0,2Ω
  • C.  0,85 Ω
  • D. 0,34Ω
 • Câu 5:

  Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là 0,5kg và dây dẫn có tiết diện 1mm2.

  a. Tính chiều dài dây dẫn, biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3.

  b. Tính điện trở của cuộn dây này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

  • A. 56,8m; 2Ω
  • B. 50m; 1Ω
  • C. 56,18 m; 1Ω
  • D. 1m; 56,18Ω

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *