Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Một đoạn dây dẫn bằng đồng dài l1=10m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2=5m có điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R1 và R2?

  • A. R1=2R2
  • B. R1<2R2
  • C. R1>2R2
  • D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2.
 • Câu 2:

  Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

  • A. Vật liệu làm dây dẫn.
  • B. Khối lượng của dây dẫn.
  • C. Chiều dài của dây dẫn.
  • D. Tiết diện của dây dẫn.
 • Câu 3:

  Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?

  • A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.
  • B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.
  • C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau.
  • D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.
 • Câu 4:

  Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R1 và dây kia dài 6m có điện trở R2. Tính tỉ số \(\frac{R_{1}}{R_{2}}\)

  • A. 6\(\Omega\)
  • B. 3\(\Omega\)
  • C. 2\(\Omega\)
  • D. \(\frac{1}{3}\Omega\)
 • Câu 5:

  Một dây dẫn dài 120m được dùng đế quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA.Tính điện trở của cuộn dây.

  • A. \(24 \Omega\)
  • B. \(12 \Omega\)
  • C. \(48 \Omega\)
  • D. \(6\Omega\)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *