Cùng bài học:

  1. Bài 15: Công suất

Bài tập C1 trang 52 SGK Vật lý 8

Tính công thực hiện được của anh An và anh Dũng.

Hướng dẫn giải chi tiết

Công của anh An thực hiện: \(A_1 = 10. 16. 4 = 640 J.\)

Công của anh Dũng thực hiện: \(A_2 = 15. 16. 4 = 960 J.\)

—————————————————–

Bài tập C2 trang 52 SGK Vật lý 8

Trong các phương án sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khỏe hơn?

a) So sánh công thực hiện được của hai người, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

b) So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn ( thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn.

d) So sánh công của hai người thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương án c, d, đều đúng.

———————————————

Bài tập C3 trang 52 SGK Vật lý 8

Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của két luận sau: Anh …(1).. làm việc khỏe hơn, vì ..(2)…

Hướng dẫn giải chi tiết

– Theo phương án c).

Nếu để thực hiện cùng một công là 1Jun thì

An phải mất một khoảng thời gian là t1 =Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 =   0,078s

Dũng phải mất một khoảng thời gian là: t2 = Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 = 0,0625s.

So sánh ta thấy t2< t1. Vậy Dũng làm việc khỏe hơn.

(1) Dũng.

(2)  để thực hiện cùng một công là 1J thì Dũng mất thời gian ít hơn.

Thời gian kéo của An là 50s, thời gian kéo của Dũng là 60s. nếu xét trong cùng một thời gian là 1s thì

An thực hiện được 1 công là A1 = Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 =  12, 8J

Dũng thực hiện được 1 công là : A2 = Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 = 16J

So sánh A2 và A1 ( A2 > A1 ). Vậy Dũng thực hiện công lớn hơn.

—————————————————-

Bài tập C4 trang 53 SGK Vật lý 8

Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Hướng dẫn giải chi tiết

 Công suất của An là:     \(P_1\) = \(\frac{A_{1}}{t_{1}}=\frac{640}{50}\) =  12, 8W

Công  suất của Dũng là:   \(P_2\) = \(\frac{A_{2}}{t_{2}}=\frac{960}{60}\) = 16W

————————————————-

Bài tập C5 trang 53 SGK Vật lý 8

Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải chi tiết

Cùng cày một sào đất, nghĩa là công thực hiện của trâu và của máy cày là như nhau

Trâu cày mất thời gian t1 = 2 giờ = 120 phút.

Máy cày mất thời gian t2 = 20 phút.

t1 = 6t2 vậy máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.

—————————————–

Bài tập C6 trang 53 SGK Vật lý 8

Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200N

a) Tính công suất của ngựa.

b) Chứng minh rằng P = F.v

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Trong 1 giờ (3 600s) con ngựa kéo xe đi được đoạn đường:

s = 9 km = 9000m.

Công của lực kéo của ngựa trên đoạn đường s là:

A = F. s = 200 . 9 000 = 1 800 000 J

Công suất của ngựa :

P = Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 = Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 = 500W.

Câu b:

Công suất  \(P=\frac{A}{t}\)    =>  \(P=\frac{F.s}{t}\) = F.v.

Cùng bài học:

  1. Bài 15: Công suất

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *