Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng.

  • A. Vận tốc không thay đổi
  • B. Vận tốc tăng dần
  • C.  Vận tốc giảm dần
  • D. Có thể tăng dần và cũng có thê giảm dần.
 • Câu 2:

  Trên hình vẽ a và b: \(F_{1}\) và \(F_{2}\) là các lực tác dụng lên các vật (1) và (2), \(v_{1}\)và \(v_{2}\) là vận tốc ban đầu của các vật.

  Trong các kết luận sau đây, kết quả nào là đúng?

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Biểu diễn lực

  • A. Vận tốc vật (1) tăng, vận tốc vật (2) tăng.
  • B. Vận tốc vật (1) tăng, vận tốc vật (2) giảm.
  • C. Vận tốc vật (1) giảm, vận tốc vật (2) tăng.
  • D. Vận tốc vật (1) giảm, vận tốc vật (2) giảm.
 • Câu 3:

  Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí:   …. là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

  • A. Vecto
  • B. Thay đổi
  • C. Vận tốc
  • D. Lực
 • Câu 4:

  Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống: Lực là nguyên nhân làm … vận tốc của chuyển động.

  • A. Tăng
  • B. Không đổi
  • C. Giảm
  • D. Thay đổi
 • Câu 5:

  Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Biểu diễn lực

  • A. \({F_3} > {\rm{ }}{F_2} > {\rm{ }}{F_1}\)
  • B. \({F_2} > {F_3} > {F_1}\)
  • C. \({F_1} > {F_2} > {F_3}\)
  • D. Một cách sắp xếp khác.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *