Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Cho 2 dao động điều hòa:

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

  Tìm dao động tổng hợp.

  • A. Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen  cm
  • B. Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen cm
  • C. Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nencm
  • D. Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nencm
 • Câu 2:

  Một vật tham gia đồng thời 2 dao động:

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

  Tìm phương trình dao động tổng hợp

  • A. \(x= 7,9 cos(5 \pi t + \frac{41\pi}{180})\)
  • B. \(x= 7,9 cos( \pi t + \frac{41\pi}{180})\)
  • C. \(x= 7,9 cos(5 \pi t – \frac{41\pi}{180})\)
  • D. \(x= 7,9 cos( \pi t – \frac{41\pi}{180})\)
 • Câu 3:

  Dao động tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương có biểu thức Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

  Dao động thứ nhất có biểu thức Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen . Biểu thức của dao động thứ 2 là:

  • A. \(x_2= 5 cos (6 \pi t+\frac{2 \pi}{3})\)
  • B. \(x_2= 5 cos ( \pi t+\frac{2 \pi}{3})\)
  • C. \(x_2= 5 cos (6 \pi t-\frac{2 \pi}{3})\)
  • D. \(x_2= 5 cos (\pi t-\frac{2 \pi}{3})\)
 • Câu 4:

  Vật khối lượng 400g tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương với các phương trình

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: ổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

  Vận tốc cực đại của vật là:

  • A. 81 cm/s
  • B. 81,7 cm/s
  • C. 81,7 m/s
  • D. 81 m/s
 • Câu 5:

  Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số \(f= 10 Hz\) có biên độ lần lượt là 100 mm và 173 mm, dao động thứ 2 trễ pha \(\frac{\pi}{2}\) so với dao động thứ nhất. Biết pha ban đầu của dao động thứ nhất là \(\frac{\pi}{4}\). Phương trình dao động tổng hợp là:

  • A. \(x= 200cos (20 \pi t+\frac{\pi}{12})\)mm
  • B. \(x= 200cos (20 \pi t-\frac{\pi}{12})\)mm
  • C. \(x= 20cos (20 \pi t-\frac{\pi}{12})\)mm
  • D. \(x= 200cos (200 \pi t-\frac{\pi}{12})\)mm

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *