Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Biết hiệu điện thế \(U_{{MN}} = 3 V\). Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?

  • A. \(V_M = 3 V\).
  • B. \(V_N = 3 V\).
  • C. \(V_M – V_N = 3 V\).
  • D. \(V_N – V_M = 3 V\).
 • Câu 2:

  Khi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế \(U_{{MN}}\) có giá trị nào sau đây ?

  • A. +12 V.
  • B. -12 V.
  • C. +3 V.
  • D. -3 V.
 • Câu 3:

  Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì, êlectron sẽ :

  • A. Chuyển động dọc theo một đường sức điện.
  • B. Chuyển động từ một điểmcó điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp.
  • C. Chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.
  • D. Đứng yên.
 • Câu 4:

  Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc điện thế ở bản âm.

  • A.  \(V_M = 42 V\).
  • B.  \(V_M = 48 V\).
  • C.  \(V_M = 70 V\).
  • D.  \(V_M = 72 V\).
 • Câu 5:

  Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế \(U_{MN} = 50 V\).

  • A. \(-8.10^{-18}J.\)
  • B. \(-6.10^{-18}J.\)
  • C. \(-4.10^{-18}J.\)
  • D. \(-8.10^{-16}J.\)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *