Bài tập 1 trang 37 SGK Vật lý 10

Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động.

Gợi ý trả lời bài 1

Ví dụ: một người ngồi trên xe buýt đang chuyển động thì người đó chuyển động so với ngôi nhà bên đường nhưng đứng yên so với xe buýt

————————-

Bài tập 2 trang 37 SGK Vật lý 10

Nêu một ví dụ về tính tương đối của vận tốc của chuyển động.

Gợi ý trả lời bài 2

Ví dụ về tính tương đối của vận tốc của chuyển động:

Một chiếc xuồng máy chạy trên một đoạn sông có bờ sông song song với dòng chảy. Khi xuồng chạy xuôi dòng: chọn một vật làm mốc gắn với bờ sông tại vị trí xuất phát, gắn một trục tọa độ Ox theo chiều chuyển động của xuồng.

—————————-

Bài tập 3 trang 37 SGK Vật lý 10

Trình bày công thức công vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều).

Gợi ý trả lời bài 3

Công vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều):

\(\vec{v}_{1,3}=\vec{v}_{1,2}+\vec{v}_{2,3}\)

——————————

Bài tập 4 trang 37 SGK Vật lý 10

Chọn câu khẳng định đúng.

Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy

A. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

B. Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

C. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.

D. Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

Gợi ý trả lời bài 4

Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy Trái Đất đứng yên còn Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

⇒ Đáp án D

——————————–

Bài tập 5 trang 37 SGK Vật lý 10

Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông, sau 1 phút trôi được Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?

A. 8 km/h

B. 10 km/h

C. 12 km/h

D. Một đáp số khác.

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định và phương pháp:

Bài 5 là dạng bài tính vận tốc của thuyền buồm so với nước

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:
  • Lập luận các mối quan hệ :
   • \(\underset{v_{1}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tb}}{\rightarrow}\)  vận tốc thuyền đối với bờ
   • \(\underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{nb}}{\rightarrow}\) vận tốc nước đối với bờ
   • \(\underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) vận tốc thuyền đối với nước
  • Áp dụng định lí cộng vận tốc: v12 = v1 + v2.
  • Thay số và tính toán kết quả. Chọn phương án đúng.

Lời giải:

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau:
 • Gọi \(\underset{v_{1}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tb}}{\rightarrow}\)  vận tốc thuyền đối với bờ

\(\underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{nb}}{\rightarrow}\) vận tốc nước đối với bờ

\(\underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) vận tốc thuyền đối với nước

 • Theo định lí cộng vận tốc ta có:

\(\underset{v_{tb}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{nb}}{\rightarrow}\)

\(\Rightarrow\) \(\underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tb}}{\rightarrow}\) –  \(\underset{v_{nb}}{\rightarrow}\)

\(\Rightarrow\) \(\underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{1}}{\rightarrow}\) – \(\underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{1}}{\rightarrow}\) + (-\(\underset{v_{2}}{\rightarrow}\))

 • Do thuyền và nước chuyển đông ngược chiều.

Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản

v12 = v1 + v2.

Với  v1 =  = Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản = 10 km/h

và với v2 =  = Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản = 2 km/h

\(\Rightarrow v _{12}= 12 km/h\)

⇒ Đáp án C

——————–

Bài tập 6 trang 38 SGK Vật lý 10

Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đểu chuyển động như nhau hỏi toa nào đang chạy?

A. Tàu H đứng yên, tàu N chạy.

B. Tàu H chạy, tàu N đứng yên.

C. Cả hai đểu chạy.

D. Các câu A, B, C đều không đúng.

Gợi ý trả lời bài 6

Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh thì tàu H chạy, tàu N đứng yên.

⇒ Đáp án B

—————————

Bài tập 7 trang 38 SGK Vật lý 10

Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp:

Bài 7 là dạng bài tính vận tốc của 2 xe ô tô chuyển động cùng chiều

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:
  • Quy ước chiều dương và kí hiệu vận tốc
  • Xác định vận tốc xe B đối với xe A theo định lí cộng vận tốc: \(\underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\)
  • Xác định vận tốc xe A đối với xe B theo định lí cộng vận tốc:  \(\underset{v_{AB}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{DB}}{\rightarrow}\)
  • Thay số và tính toán kết quả.

Lời giải:

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe.

 • Gọi \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe A đối với đất.

\(\underset{v_{BD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với đất.

\(\underset{v_{BA}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với xe A.

 • Vận tốc xe B đối với xe A:
  • Theo định lí cộng vận tốc: \(\underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\)
  • Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

\(\Rightarrow v_{BD} = 60 – 40 = 20 km/h\)

 • Vận tốc xe A đối với xe B: (tương tự trên)
  • Ta có \(\underset{v_{AB}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{DB}}{\rightarrow}\)
  • Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

\(\Rightarrow v_{AB} = 60 – 40 = 20 km/h\)

———————–

Bài tập 8 trang 38 SGK Vật lý 10

A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15 km/h đang rời ga. B ngồi trên một toa tàu khác chuyển động với vận tốc 10 km/h đang đi ngược chiều vào ga. Hai đường tàu song song với nhau. Tính vận tốc của B đối với A.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nhận định và phương pháp:

Bài 8 là dạng bài tính vận tốc của 2 toa tàu chuyển động ngược chiều, tương tự như bài 5.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:
  • Quy ước chiều dương và kí hiệu vận tốc
  • Áp dụng công thức cộng vận tốc với trường hợp 2 toa tàu chuyển động ngược chiều
  • Thay số và tính toán kết quả.

Lời giải:

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:
 • Tương tự bài 5.
 • Gọi Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản = Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản : Vận tốc  tàu B đối với đất

Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản = Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản: Vận tốc  tàu  A đối với đất

Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản = Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản: Vận tốc tàu B đối với xe A

 • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu A.
 • Áp dụng công thức cộng vận tốc:

Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản = Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản + Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản

=> Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản = Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản – Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản = Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản + (-Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Vật lý 10 Cơ bản)

 • Do tàu A và B chuyển động ngược chiều

\(v_{BA} = v_{BD} + v_{DA} = -10 – 15\)

\(v_{BA} = -25 km/h.\)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *