Bài tập 1 trang 22 SGK Vật lý 10

Viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 • Ta phải xem trong khoảng thời gian rất ngắn Δt, kể từ lúc ở điểm mốc, xe dời được một đoạn đường Δs rất ngắn bằng bao nhiêu.
 • Công thức tính vận tốc tức thời:

\(v = \frac{\Delta s}{\Delta t}\)

————————————————–

Bài tập 2 trang 22 SGK Vật lý 10

Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 • Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng có độ lớn nhất định, có phương và chiều xác định, có:
  • Gốc đặt ở vật chuyển động
  • Phương và chiều là phương và chiều của chuyển động.
  • Độ dài biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ xích nào đó.
 • Khi nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên đường thẳng trên và quy ước như sau:
  • Vật chuyển động theo chiều dương có v > 0.
  • Vật chuyển động ngược chiều dương có v < 0.

———————————————————

Bài tập 3 trang 22 SGK Vật lý 10

Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Định nghĩa: Chuyển động nhanh (chậm) dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tăng (giảm) đều theo thời gian.

———————————————————

Bài tập 4 trang 22 SGK Vật lý 10

Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dấn đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 • Chuyển động nhanh dần đều:

\(s = v_0t + \frac{1}{2}at^2\)

trong đó a cùng dấu với \(v_0\)

 • Chuyển động chậm dần đều:

\(s = v_0t + \frac{1}{2}at^2\)

trong đó, a ngược dấu với \(v_0\)

—————————————————

Bài tập 5 trang 22 SGK Vật lý 10

Gia tốc của chuyển động nhanh, chậm dần đều có dặc điểm gì? Gia tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véc tơ gia tốc của các chuyển động này có dặc điểm gì?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 • Gia tốc của chuyển động cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian
  • Chuyển động thẳng nhanh dần đều: a cùng dấu với \(v_0\)
  • Chuyển động chậm dần đều: a ngược dấu với \(v_0\)
  • Đơn vị của gia tốc là \(m/s^2\)

———————————————————-

Bài tập 6 trang 22 SGK Vật lý 10

Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 • Chuyển động nhanh dần đều:

\(s = v_0t + \frac{1}{2}at^2\)

trong đó a cùng dấu với \(v_0\)

 • Chuyển động chậm dần đều:

\(s = v_0t + \frac{1}{2}at^2\)

trong đó, a ngược dấu với \(v_0\)

———————————————————–

Bài tập 7 trang 22 SGK Vật lý 10

Viết phương trình chuyển động của của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 • Chuyển động thẳng nhanh dần đều:

\(x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2\)

trong đó, a cùng dấu với \(v_0\)

 • Chuyển động thẳng chậm dần đều:

\(x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2\)

trong đó, a ngược dấu với \(v_0\)

——————————————————-

Bài tập 8 trang 22 SGK Vật lý 10

Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc quãng đường đi được?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc quãng đường đi được:

\(v^2 – v_0^2 = 2as\)

——————————————————-

Bài tập 9 trang 22 SGK Vật lý 10

Câu nào đúng?

A. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.

B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có vận tốc lớn.

C. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng, giảm theo thời gian.

D. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương, chiều và độ lớn không đổi.

Gợi ý trả lời bài 9

Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương, chiều và độ lớn không đổi.

⇒ Đáp án D.

—————————————————————

Bài tập 10 trang 22 SGK Vật lý 10

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì

A. v luôn luôn dương.

B. a luôn luôn dương.

C. a luôn luôn cùng dấu với v.

D. a luôn luôn ngược dấu với v.

Chọn đáp án đúng.

Gợi ý trả lời bài 10

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v+ at thì a luôn luôn cùng dấu với v.

⇒ Đáp án C.

————————————————

Bài tập 11 trang 22 SGK Vật lý 10

Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần đều?

A. \(v + v_0 = \sqrt{2}as\)

B. \(v^2 + v_0^2 = 2as\)

C. \(v – v_0 = \sqrt{2}as\)

D. \(v^2 – v_0^2 = 2as\)

Gợi ý trả lời bài 11

Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần đều: \(v^2 – v_0^2 = 2as\)

⇒ Đáp án D.

——————————————————-

Bài tập 12 trang 22 SGK Vật lý 10

Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian là lúc tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều chuyển động.

Câu a:

Ta có:  \(a=\frac{v -v_{0}}{t}\)   \((v = 40 km/h =\frac{40 . 1000}{3600} m/s)\)

v0 = 0; t = 1 phút = 60s

\(\Rightarrow a =\frac{40000}{60.3600} = 0, 185 m/s^2\)

Câu b:

Ta có

\(s = v_0t +\frac{at^{2}}{2}=\frac{0,185}{2}.(60)^{2}= 333m\)

Câu c:

Áp dụng công thúc

\(v = v_0 + at\)

\(\Rightarrow t=\frac{v -v_{0}}{a}(v=60km/h =60.\frac{1000}{3600}m/s=\frac{100}{6} m/s)\)

\(\Rightarrow t=\frac{100}{6.0,185}\approx 90s.\)

———————————————————–

Bài tập 13 trang 22 SGK Vật lý 10

Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1km thì ô tô đạt tốc độ 60 km/h.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian lúc ô tô bắt đầu tăng ga, chiều dương là chiều chuyển động.

 • Ta có    \(v_0 = 40 km/h =\frac{100}{9}m/s; v = 60km/h =\frac{100}{6}m/s\)

\(s = 1 km = 1000 m\)

 • Áp dụng công thức : \(v^2 – v_0^2 = 2as\)

  \(\Rightarrow a =\frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2s}=\frac{(\frac{100}{6})^{2}-\left ( \frac{100}{9} \right )^{2}}{2000}\)

\(\Rightarrow a =\frac{\frac{10000}{36}-\frac{10000}{81}}{2000}=\frac{450000}{2000.36.81}\)

\(a = 0,077 m/s^2.\)

————————————————

Bài tập 14 trang 22 SGK Vật lý 10

Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau hai phút thì tàu dừng lại ở sân ga.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

 • Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian lúc tàu bắt đầu hãm phanh, chiều dương là chiều chuyển động.
 • Ta có: \(v_0 = 40 km/h = \frac{100}{9}m/s;v=0\)

t = 2 phút  = 120s

Câu a:

Gia tốc: a = Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Vật lý 10 Cơ bản & Nâng cao = Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Vật lý 10 Cơ bản & Nâng cao = Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Vật lý 10 Cơ bản & Nâng cao

\(a = – 0,0925 m/s^2.\)

Câu b:

Quãng đường tàu đi được: s = v0t + Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Vật lý 10 Cơ bản & Nâng cao

\(\Rightarrow s=\frac{100}{9} x 120 -\) \(\frac{0,0925(120)^{2}}{2}\approx 667,3m\)

\(\Rightarrow s \approx 667,3m.\)

————————————————

Bài tập 15 trang 22 SGK Vật lý 10

Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách cái xe 20 m. Người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính thời gian hãm phanh.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Tương tự bài 14 ta có \(v_0 = 36 km/h = 10m/s ; v = 0; s = 20m\)

Câu a:

 • Áp dụng công thức  \(2as = v^2 – v_0^2 \Rightarrow a =\frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2s}=\frac{-100}{40}= -2,5 m/s^2\) .

Câu b:

 • Áp dụng công thức  \(v = v_0 + at \Rightarrow t =-\frac{v_{_{0}}}{a}\)

\(\Rightarrow t= \frac{10}{2,5} = 4s \Rightarrow t = 4s.\)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *