Tóm tắt bài

Khái niệm
 • Là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố bộ phận để xem xét nội dung, hình thức và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng, rồi khái quát, phát hiện ra bản chất của đối tượng
 • Phân tích bao giờ cũng gắn liền với tổng hợp. Đó là bản chất của thao tác phân tích trong văn nghị luận
Yêu cầu
 • Xác định vấn đề phân tích
 • Chia vấn đề thành những khía cạnh nhỏ (các yếu tố, phương tiện cấu thành đối tượng, quan hệ giữa đối tượng với đối tượng khác…)
 • Khái quát tổng hợp (thái độ và đánh giá của người phân tích đối với đối tượng phân tích)
Cách thực hiện
 • Cần dựa trên những tiêu chí, quan hệ nhất định:
  • Quan hệ giữa các yếu tố tạo nên đối tượng
  • Quan hệ nhân quả
  • Quan hệ giữa đối tượng với các đối tượng liên quan
  • Quan hệ giữa người phân tích với đối tượng phân tịch
 • Phân tích cần đi sâu vào từng mặt, từng bộ phận nhưng cần lưu ý đến quan hệ giữa chúng với nhau, cần khái quát để rút ra bản chất chung của đối tượng

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *