• Câu 1:

  Khẳng định nào sau đây là sai:

  • A. Tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó
  • B. Tập hợp các điểm nằm bên ngoài một góc cho trước và cách đều hai tia của góc đó là đường phân giác trong kẻ từ đỉnh của góc đó.
  • C. Tập các điểm cách điều một điểm cho trước là đường tròn với tâm là điểm đã cho
  • D. Với đoạn thẳng \(AB\) và góc \(\alpha(0^0<\alpha<180^0)\) cho trước thì quỹ tích các điểm \(M\) thỏa mãn \(\widehat{AMB}=\alpha\) là hai cung chứa góc \(\alpha\) dựng trên đoạn \(AB\)
 • Câu 2:

  Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc 1200 là:

  • A. Một đường tròn đi qua hai điểm A,B
  • B. Một đường thẳng song song với AB
  • C. Một cung chứa góc 1200 dựng trên hai điểm A,B
  • D. Hai cung chứa góc 1200 đối xứng nhau dựng trên hai điểm A,B
 • Câu 3:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong. Quỹ tích điểm I khi A thay đổi là:

  • A. Đường tròn đường kính BC
  • B. Đường thẳng song song với BC
  • C. Một cung chứa góc 1350 dựng trên đoạn BC (nằm cùng phía với A so với BC)
  • D. Hai cung chứa góc 1350 dựng trên đoạn BC
 • Câu 4:

  Cho đường thẳng d,một điểm C nằm ngoài đường thẳng d và cách d một khoảng là 5cm. Tập hợp các điểm trên d cách C một khoảng là 6cm là

  • A. Hai điểm trên d cách C một khoảng 6cm
  • B. Không có điểm nào
  • C. Là đường thẳng d
  • D. Một điểm trên d cách C một khoảng 6cm.
 • Câu 5:

  Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng d cho trước là

  • A. Đường thẳng song song với d và cách d một khoảng không đổi
  • B. Cung chứa góc 900 dựng trên đoạn thẳng AB bất kì trên d
  • C. Hai đường thẳng song song với d và cách d một khoảng không đổi
  • D. Đường tròn tiếp xúc với d

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *