• Câu 1:

  Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, BC=10. AH là đường cao. Độ dài BH và AH lần lượt là:

  • A. BH=6,4; AH=4,6
  • B. BH=3,6; AH=4,8
  • C. BH=3,6; AH=6,4
  • D. BH=6,4; AH=4,8
 • Câu 2:

  Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Biết BH=9, CH=7. Độ dài AB và AC lần lượt là

  • A. \(AB=3\sqrt{7}, AC=12\)
  • B. \(AB=12, AC=3\sqrt{7}\)
  • C. \(AB=12, AC=4\sqrt{7}\)
  • D. \(AB=3\sqrt{7}, AC=4\sqrt{7}\)
 • Câu 3:

  Bài 3: Tam giác ABC vuông tại A có AB=AC. Biết đường cao AH=4. tính AB, AC

  • A. \(AB=AC=2\sqrt{2}\)
  • B. \(AB=AC=8\)
  • C. \(AB=AC=8\sqrt{2}\)
  • D. \(AB=AC=4\sqrt{2}\)
 • Câu 4:

  Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH=12, Biết BH-CH=7. Độ dài cạnh BC là bao nhiêu

  • A. BC=23
  • B. BC=24
  • C. BC=25
  • D. BC=26
 • Câu 5:

  Bài 5: Tam giác vuông ABC có: AB:AC lần lượt tỉ lệ với 3:4. Biết AH=6. Cạnh BC có độ dài là bao nhiêu

  • A. BC=11,5
  • B. BC=12
  • C. BC=12,5
  • D. BC=13

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *