Kiến thức cần nhớ

1. Các hệ thức về cạnh và đường cao của tam giác vuông

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Đặt \(AB=c, BC=a, AC=b, AH=h, HC=b’, HB=c’\). Ta có:

Ôn tập chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đại số 9

\(b^2=a.b’\)

\(c^2=a.c’\)

\(h^2=b’.c’\)

\(b.c=a.h\)

\(\frac{1}{h^2}=\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\) hay \(h=\frac{b.c}{\sqrt{b^2+c^2}}\)

2. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn

Ôn tập chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đại số 9

Ôn tập chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đại số 9

Các lưu ý:

\(tan\alpha =\frac{sin\alpha }{cos\alpha }; cotg\alpha =\frac{cos\alpha }{sin\alpha }\)

\(tan\alpha .cotg\alpha =1 , sin^2\alpha +cos^2\alpha =1\)

\(1+tan^2\alpha =\frac{1}{cos^2\alpha }; 1+cot^2\alpha =\frac{1}{sin^2\alpha }\)

 

Bài tập minh họa

Bài tập trọng tâm

Bài 1:  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB:AC = 2,4 và \(AH=\frac{60}{13}\). Tính chu vi tam giác ABC

Hướng dẫn: Ta có:

\(\frac{AB}{AC}=\frac{12}{5}\Leftrightarrow 5AB=12AC\)

\(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{AB^2+\frac{25AB^2}{144}}=\frac{13AB}{12}\)

Ta có: \(AB.AC=BC.AH\Leftrightarrow AB.\frac{5AB}{12}=\frac{13AB}{12}.\frac{60}{13}\)

\(\Leftrightarrow AB^2=12AB^2\)

Mà \(AB>0\Rightarrow AB=12\Rightarrow AC=5\Rightarrow BC=13\)

Vậy chu vi của hình tam giác là \(AB+AC+BC=5+12+13=30(dvdd)\)

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có tỉ số cạnh \(\frac{AC}{AB}=\sqrt{3}\). Tính cạnh BC theo AB và các góc của tam giác ABC

Hướng dẫn:

Ôn tập chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đại số 9

Đặt \(AB=x\)

\(\Rightarrow AC=x\sqrt{3}\)

Theo định lí Pytago, ta suy ra được \(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{x^2+3x^2}=2x\)

Ta có: \(cosABC=\frac{AB}{BC}=\frac{x}{2x}=\frac{1}{2}\)

Vậy \(\widehat{ABC}=60^{\circ}\)

\(\Rightarrow \widehat{ACB}=30^{\circ}\), \(\widehat{BAC}=90^{\circ}\)

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AC=9, BC=11. Giá trị của sinB và cosB lần lượt là

Hướng dẫn: Ta có: \(AB=\sqrt{BC^2-AC^2}=\sqrt{11^2-9^2}=2\sqrt{10}\)

\(sinB=\frac{AC}{BC}=\frac{9}{11}\)

\(cosB=\frac{AB}{BC}=\frac{2\sqrt{10}}{11}\)

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có  \(BC=10 ,\widehat{C}=30^{\circ}\). \(S_{\Delta ABC}\) có giá trị là:

Hướng dẫn: 

Ôn tập chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đại số 9

Ta có: \(cosC=\frac{AC}{BC}\Leftrightarrow cos30^{\circ}=\frac{AC}{10}\)

\(\Rightarrow AC=5\sqrt{3}\)

\(sinC=\frac{AB}{BC}\Leftrightarrow sin30^{\circ}=\frac{AB}{10}\)

\(\Rightarrow AB=5\)

\(\Rightarrow S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}AB.AC=\frac{1}{2}.5.5\sqrt{3}=\frac{25\sqrt{3}}{2}(dvdt)\)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *