Bài 63 trang 28 SGK đại số 8

Không làm tính chia, hãy xét xem  đa thức A có chia hết cho đơn thức B không:
A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2
B = 6y2.

Bài giải:

Ta có mỗi hạng tử của A đều có chứa nhân tử y với số mũ lớn hơn hay bằng 2 bằng với số mũ của y trong B.
Tức là mỗi hạng tử của A đều chia hết cho B. Nên đa thức A chia hết cho đơn thức B.

Bài 64 trang 28 SGK đại số 8

Làm tính chia:
a)  (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2                                              b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : ($\frac{1}{-2x}$)
c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy.
Bài giải:
a)  (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2 = (-$\frac{2}{-2}$)x5 – 2 +$\frac{3}{2}$x2 – 2 + ($\frac{4}{-2}$)x3 – 2 = – x3 + $\frac{3}{2}$ – 2x.
b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : (- $\frac{1}{-2x}$x) = (x3 : -$\frac{1}{-2x}$x) + (-2x2y : $\frac{1}{-2x}$x) + (3xy2 : $\frac{1}{-2x}$x)
                                             = -2x2 + 4xy – 6y2
c)(3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy = (3x2y2 : 3xy) + (6x2y2 : 3xy) + (-12xy : 3xy)

= xy + 2xy2 – 4.

Bài 65 trang 29 SGK đại số 8

Làm tính chia:
[3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2
(Gợi ý: có thế đặt x – y = z rồi áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức)
Bài giải:
[3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2
= [3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : [-(x – y)]2
= [3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (x – y)2
= 3(x – y)4 : (x – y)2 + 2(x – y)3 : (x – y)2 + [– 5(x – y)2 : (x – y)2]

= 3(x – y)2 + 2(x – y) – 5

Bài 66 trang 29 SGK đại số 8

Ai đúng, ai sai ?
Khi giải bài tập: “Xét xem đa thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y có chia hết cho đơn thức B = 2x2 hay không”,
Hà trả lời: “A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2”,
Quang trả lời: “A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B”.
Cho biết ý kiến của em về lời giải của hai bạn.
Bài giải:
Ta có: A : B = (5x4 – 4x3 + 6x2y) : 2x2
= (5x2 : 2x2) + (– 4x3 : 2x2) + (6x2y : 2x2)
= $\frac{1}{-2x}$x2 – 2x + 3y
Như vậy A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B.
Vậy: Quang trả lời đùng, Hà trả lời sai.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *