Bài 54 trang 30 SGK đại số 7

Tìm hai số x va y, biết $\frac{x}{3}$ = $\frac{y}{5}$  và  x + y = 16

Bài giải:
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
$\frac{x}{3}$ = $\frac{y}{5}$ = $\frac{x + y}{3 + 5}$ = $\frac{16}{8}$ = 3
Do đó:

$\frac{x}{3}$ = 2 <=> x = 2 . 3 = 6
$\frac{y}{5}$ = 2 <=> y = 2 . 5 = 10
Vậy x = 6, y = 10

Bài 55 trang 30 SGK đại số 7

Tìm hai số x và y, biết x : 2 = y : (-5) và x – y = -3
Bài giải: 
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{-5}$ = $\frac{x – y}{2 – (-5)}$ = $\frac{-7}{7}$ = -1
Do đó:

$\frac{x}{2}$ = -1 <=> x = -1 . 2 = -2
$\frac{y}{-5}$ = -1 <=> y = -1 . (-5) = 5
Vậy x = -2 và y = 5

Bài 56 trang 30 SGK đại số 7

Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2/5 và chu vi bằng 28m
Bài giải:
Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều dài ( x > 0, y > 0)
Ta có: x + y = 28 : 2 = 14
Mặc khác tỉ số giữa hai cạnh là $\frac{2}{5}$ nên suy ra $\frac{x}{y}$ = $\frac{2}{5}$ hay $\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{5}$

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{5}$ = $\frac{x + y}{2 + 5}$ = $\frac{14}{7}$ = 2
Do đó:
$\frac{x}{2}$ = 2 <=> x = 2 . 2 = 4
$\frac{y}{5}$ = 2 <=> y = 2 . 5 = 10
Chiều rộng hình chữ nhật là x = 4(m)
Chiều dài hình chữ nhật là y = 10(m)
Nên diện tích hình chữ nhật là: S = 10 . 4 = 40 ($m^2$)

Bài 57 trang 30 SGK đại số 7

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi
Bài giải:
Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng
Theo đề bài ta có: $\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{4}$ = $\frac{z}{5}$ và x + y + z = 44

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{4}$ = $\frac{z}{5}$ = $\frac{x + y + z}{2 + 4 + 5}$ = $\frac{44}{11}$ = 4
Do đó:
$\frac{x}{2}$ = 4 <=> x = 8
$\frac{y}{4}$ = 4 <=> y = 16
$\frac{z}{5}$ = 4 <=> z = 20
Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng theo thứ tự 8, 16, 20

Bài 58 trang 30 SGK đại số 7

Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng?
Bài giải:
Gọi x, y lần lượt là số cây trồng được của lớp 7A, 7B.
Theo đề bài ta có:  y – x = 20 và $\frac{x}{y}$ = 0,8 = $\frac{8}{10}$ = $\frac{4}{5}$ <=> $\frac{x}{4}$ = $\frac{y}{5}$
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
$\frac{x}{4}$ = $\frac{y}{5}$ = $\frac{y – x}{5 – 4}$ = $\frac{20}{1}$ = 20
Do đó:
$\frac{x}{4}$ = 20 <=> x = 20 . 4 = 80
$\frac{y}{5}$ = 20 <=> y = 20 . 5 = 100
Vậy số cây của lớp 7A là 80, của lớp 7B là 100

Bài 59 trang 31 SGK đại số 7.

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:
a) 2,04 : (-3,12)              b) (-1$\frac{1}{2}$) : 1,25
c) 4 : 5$\frac{3}{4}$                       d) 10$\frac{3}{7}$ : 5$\frac{3}{14}$

Bài giải:
a) 2,04 : (-3,12) = $\frac{204}{100}$ : $\frac{-312}{100}$ = $\frac{204}{-312}$ = $\frac{12 . 17}{-12 . 26}$ = $\frac{17}{-26}$
b) (-1$\frac{1}{2}$) : 1,25 = $\frac{-3}{2}$ : $\frac{125}{100}$ = $\frac{-3}{2}$ . $\frac{100}{125}$ = $\frac{-3 . 4 . 25}{2 . 5 . 25}$ = $\frac{-6}{5}$
c) 4 : 5$\frac{3}{4}$ = 4 : $\frac{23}{4}$ = $\frac{16}{23}$
d) 10$\frac{3}{7}$ : 5$\frac{3}{14}$ = $\frac{20}{7}$ : $\frac{73}{14}$ = $\frac{20}{7}$ . $\frac{14}{73}$ = $\frac{40}{73}$

Bài 60 trang 31 SGK đại số 7

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:
a) ($\frac{1}{3}$ . x) : $\frac{2}{3}$ = 1$\frac{3}{4}$ : $\frac{2}{5}$      b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1 . x)
c) 8 : ($\frac{1}{4}$ . x) = 2 : 0,02        d) 3 : 2$\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{4}$ : (6 . x)
Bài giải:
a) ($\frac{1}{3}$ . x) : $\frac{2}{3}$ = 1$\frac{3}{4}$ : $\frac{2}{5}$
<=>  $\frac{1}{3}$ . x = $\frac{7}{4}$ . $\frac{5}{2}$ . $\frac{2}{3}$
<=> $\frac{1}{3}$ . x = $\frac{7}{12}$
<=> x = $\frac{7}{12}$ . $\frac{3}{1}$
<=> x = $\frac{7}{4}$
b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1 . x)
<=> 15 = $\frac{225}{100}$ : $\frac{x}{10}$
<=> 15 = $\frac{225}{10x}$
<=> x = $\frac{225}{15 . 10}$
<=> x = $\frac{15}{10}$ = $\frac{3}{2}$
c) 8 : ($\frac{1}{4}$ . x) = 2 : 0,02
<=> 8 . $\frac{4}{x}$ = 2 . $\frac{100}{2}$
<=> x = $\frac{8 . 4}{100}$ = $\frac{8}{25}$
d) 3 : 2$\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{4}$ : (6 . x)
<=> 3 . $\frac{4}{9}$ = $\frac{3}{4}$ : 6x
<=> 6x = $\frac{3}{4}$ : $\frac{4}{3}$
<=> 6x = $\frac{9}{16}$
<=> x = $\frac{3}{32}$

Bài 61 trang 31 SGK đại số 7

Tìm ba số x, y, x biết rằng:
$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$, $\frac{y}{4}$ = $\frac{z}{5}$ và x + y – z = 10
Bài giải:
Theo đề ta cũng có thể viết: $\frac{x}{8}$ = $\frac{y}{12}$, $\frac{y}{12}$ = $\frac{z}{15}$
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
$\frac{x}{8}$ = $\frac{y}{12}$ = $\frac{z}{15}$ = $\frac{x + y – z}{8 + 12 – 15}$ = $\frac{10}{5}$ = 2
Do đó: $\frac{x}{8}$ = 2 <=> x = 16
$\frac{y}{12}$ = 2 <=> y = 24
$\frac{z}{15}$ = 2 <=> z = 30
Vậy x = 16, y = 24, z = 30.

Bài 62 trang 31 SGK đại số 7

Tìm hai số x và y, biết rằng:
$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{5}$ và x.y = 10
Bài giải:
Nhân cả hai vế của tỉ lệ thức $\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{5}$ với x (x $\neq$ 0), ta được: $\frac{x^2}{2}$ = $\frac{xy}{5}$
Thay xy = 10, ta được: $\frac{x^2}{2}$ = $\frac{10}{5}$ = 2 <=> $x^2$ = 4
Do đó x = 2 hoặc x = -2
Khi x = 2 thì y = 5
Khi x = -2 thì y = -5

Bài 63 trang 31 SGK đại số 7

Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$ (a – b $\neq$ 0, c – d $\neq$ 0) ta có thể suy ra tỉ lệ thức $\frac{a + b}{a – b}$ = $\frac{c + d}{c – d}$
Bài giải:
Gọi k là giá trị chung của các tỉ số trong tỉ lệ thức $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$.
Ta có $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$ = k
Suy ra: a = k . b;  c = k . d
Ta có: $\frac{a + b}{a – b}$ = $\frac{k .b + b}{k . b – b}$ = $\frac{b(k + 1)}{b(k – 1)}$ = $\frac{k + 1}{k – 1}$    (1)    (a – b $\neq$ 0, k $\neq$ 1)

$\frac{c + d}{c – d}$ = $\frac{k. d + d}{k . d – d}$ = $\frac{d(k + 1)}{d(k – 1)}$ = $\frac{k + 1}{k – 1}$          (2)      (c – d $\neq$ 0, k $\neq$ 1)

Từ (1), (2) suy ra: $\frac{a + b}{a -b}$ = $\frac{c + d}{c – d}$

Bài 64 trang 31 SGK đại số 7

Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9; 8; 7; 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.
Bài giải:
Gọi a, b, c, d lần lượt là số học sinh của các khối 6; 7; 8; 9
Theo đề bài ta có: $\frac{a}{9}$ = $\frac{b}{8}$ = $\frac{c}{7}$ = $\frac{d}{6}$ và b – d = 70
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
$\frac{b}{8}$ = $\frac{d}{6}$ = $\frac{b – d}{8 – 6}$ = $\frac{70}{2}$ = 35
Do đó: $\frac{b}{8}$ = 35 <=> b = 35 . 8 = 280
$\frac{d}{6}$ = 35 <=> d = 35 . 6 = 210
$\frac{a}{9}$ = $\frac{b}{8}$ <=> a = $\frac{9 . b}{8}$ = $\frac{9 . 280}{8}$ = 315
$\frac{b}{8}$ = $\frac{c}{7}$ <=> c = $\frac{b . 7}{8}$ = $\frac{280 . 7}{8}$ = 245
Vậy số học sinh của khối 6 là 315, khối 7 là 280, khối 8 là 245, khối 9 là 210.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *