Giải bài tập 87 trang 44 SGK đại số 7

Điền các dấu $\in$, $\notin$, $\subset$ thích hợp vào ô vuông:
3 $\square $ Q                          3 $\square $ R                          3 $\square $ I
-2,53 $\square $ Q                   0,2(35) $\square $ I
N $\square $ Z                         I $\square $ R

Bài giải:
3 $\in$ Q                                  3 $\in$ R                  3 $\notin$ I
-2,53 $\in$ Q                            0,2(35) $\notin$ I
N $\subset$ Z                                 I $\subset$ R

Giải bài tập 88 trang 44 SGK đại số 7

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:
a) Nếu a là số thực thì a là số … hoặc số …
b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng …
Bài giải:
a) Nếu a là số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.
b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng tuần hoàn.

Giải bài tập 89 trang 45 SGK đại số 7

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ?
a) Nếu a là số nguyên tố thì a cũng là số thực;
b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm;
c) Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ.
Bài giải:
a) Đúng, vì Z $\subset$ Q $\subset$ R
b) Sai, vì còn các số vô tỉ cũng không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm.
c) Đúng, vì N $\subset$ Z $\subset$ Q $\neq$ I

Giải bài tập 90 trang 45 SGK đại số 7

Thực hiện các phép tính :
a) ($\frac{9}{25}$ – 2 . 18) : (3$\frac{4}{5}$ + 0,2)
b) $\frac{5}{18}$ – 1,456 : $\frac{7}{25}$ + 4,5 . $\frac{4}{5}$
Bài giải:
a) ($\frac{9}{25}$ – 2 . 18) : (3$\frac{4}{5}$ + 0,2)
= (0,36 – 36) : (3,8 + 0,2) = -35,64 : 4 = -8,91
b) $\frac{5}{18}$ – 1,456 : $\frac{7}{25}$ + 4,5 . $\frac{4}{5}$= $\frac{5}{18}$ – 1,456 . $\frac{25}{7}$ + (4,5 : 5).4
= $\frac{5}{18}$ – (1,456 : 7) . 25 + 0,9 . 4
= $\frac{5}{18}$ – 0,208 . 25 + 3,6
= $\frac{5}{18}$ – 5,2 + 3,6
= $\frac{5}{18}$ – 1,6 = $\frac{5}{18}$ – $\frac{8}{5}$
= $\frac{-119}{90}$ = -1$\frac{29}{90}$

 

Giải bài tập 91 trang 45 SGK đại số 7

Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:
a) -3,02 < -3,$\square$1                          b) -7,5$\square$8 > -7,513
c) – 0,4$\square$854 < – 0,49826             d) -1,$\square$0765 < -1,892


Bài giải:

a) -3,02 < -3,01                             b) -7,508 > -7,513
c) – 0,49854 < – 0,49826               d) -1,90765 < – 1,892
Chú ý: Chữ số cần điền được in đậm và gạch chân

Giải bài tập 92 trang 45 SGK đại số 7

Sắp xếp các số thực:

-3,2;    1;   -$\frac{1}{2}$;    7,4;    0;    -1,5
a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.
Bài giải:
a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn -3,2 ; -1,5 ; -$\frac{1}{2}$ ; 0 ; 1 ; 7,4
b)Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng:
0 ; -$\frac{1}{2}$ ; 1 ; -1,5 ; -3,2 ; 7,4

Giải bài tập 93 trang 45 SGK đại số 7

Tìm x biết :
a) 3,2 . x + (-1,2 ) . x + 2,7 = – 4,9     b) ( -5,6 ) . x + 2,9 . x – 3,86 = – 9,8
Bài giải:
a) 3,2 . x + (-1,2 ) . x + 2,7 = – 4,9

<=> 2x = – 4,9 – 2,7
<=> 2x = – 7,6
<=> x= -3,8
b) ( -5,6 ) . x + 2,9 . x – 3,86 = – 9,8
<=> -2,7x = – 9,8 + 3,86
<=> -2,7x = -5,94
<=> x = 2,2

Giải bài tập 94 trang 45 SGK đại số 7

Hãy tìm các tập hợp :

a) Q $\cap$ I                               b) R $\cap$ I
Bài giải:
a) Q $\cap$ I  = $\varnothing$                    b) R $\cap$ I = I

Giải bài tập 95 trang 45 SGK đại số 7

Tính giá trị biểu thức:
A = -5,13 : (5$\frac{5}{28}$ – 1$\frac{8}{9}$ . 1,25 + 1$\frac{16}{63}$)
B = (3$\frac{1}{3}$ . 1,9 + 19,5 : 4$\frac{1}{3}$) . ($\frac{62}{75}$ – $\frac{4}{25}$)
Bài giải: 

A = -5,13 : ($\frac{145}{28}$ – $\frac{17}{9}$ . 1,25 + $\frac{79}{63}$)
= -5,13 : ($\frac{145}{28}$ – $\frac{21,25}{9}$ . 1,25 + $\frac{79}{63}$)
= -5,13 : $\frac{57}{14}$ = -$\frac{513}{100}$ : $\frac{57}{14}$ = -$\frac{513}{100}$ . $\frac{14}{57}$ = -$\frac{57 . 9}{100}$ . $\frac{2 . 7}{57}$ = -$\frac{9}{50}$ . 7 = -$\frac{63}{50}$
= -1,26
B = ($\frac{10}{3}$ . $\frac{19}{10}$ +$\frac{195}{10}$ . $\frac{3}{13}$)($\frac{62 – 4 . 3}{75}$)
= ($\frac{19}{3}$ + $\frac{195 . 3}{10 . 13}$)$\frac{50}{75}$
= $\frac{19 . 50}{3 . 75}$ + $\frac{195 . 3 . 50}{10 . 13 . 75}$
= $\frac{19 . 2 . 25}{3 . 3 . 25}$ + $\frac{195 . 3 . 2 . 25}{2 . 5 .13 . 3 . 25}$
= $\frac{38}{9}$ + $\frac{39}{13}$ = $\frac{38}{9}$ + 3 = $\frac{65}{9}$

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *