Cùng bài học:

  1. Bài 7: Câu lệnh lặp

Bài tập 1 trang 60 SGK Tin học 8

Cho một vài ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp lại trong cuộc sống hàng ngày.

Gợi ý trả lời bài 1

Một vài ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp lại trong cuộc sống hàng ngày:

  • Hàng ngày em đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ để dậy sớm tập thể dục
  • Hàng ngày (hoặc hàng tuần) bác lái xe khách lái xe để chuyên chở hành khách xuất phát từ một thời gian và địa điểm nhất định và đi theo một tuyến đường đã được xác định trước
  • Mỗi lần được khởi động, máy tính của em sẽ thực hiện cùng các hoạt động tự kiểm tra các thành phần máy tính, sau đó khởi động hệ điều hành theo một trình tự đã được quy định trước

—————————–

Bài tập 2 trang 60 SGK Tin học 8

Hãy cho biết tác dụng của câu lệnh lặp với số lần biết trước.

Gợi ý trả lời bài 2

Câu lệnh lặp có tác dụng chỉ dẫn cho máy tính thực hiện lặp lại một câu lệnh hay nhóm câu lệnh với một số lần nhất định. Câu lệnh lặp làm đơn giản và giảm nhẹ công sức của người viết chương trình.

———————————–

Bài tập 3 trang 60 SGK Tin học 8

Khi thực hiện các hoạt động lặp, chương trình kiểm tra một điều kiện. Với lệnh lặp:

for < biến đếm > := < giá trị đầu > to < giá trị cuối > do < câu lệnh >;

của Pascal, điều kiện cần phải kiểm tra là gì?

Gợi ý trả lời bài 3

Với lệnh lặp:

for < biến đếm > := < giá trị đầu > to < giá trị cuối > do < câu lệnh >;

của Pascal, điều kiện cần phải kiểm tra chính là giá trị của biến đếm lớn hơn giá trị cuối. Nếu điều kiện không được thoả mãn, câu lệnh được tiếp tục thực hiện; ngược lại, chuyển sang câu lệnh tiếp theo trong chương trình.

————————–

Bài tập 4 trang 61 SGK Tin học 8

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

j:=0;
for i:=0 to 5 do j:=j+2

Gợi ý trả lời bài 4

Đoạn chương trình này có 6 vòng lặp mà mỗi vòng tăng thêm 2 đơn vị nên giá trị của j sẽ bằng: 2; 4; 6; 8; 10; 12.

—————————-

Bài tập 5 trang 61 SGK Tin học 8

Các câu lệnh Pascal có hợp lệ không, vì sao?

a) for i:=100 to 1 do writeln(‘A’);

b) for i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

c) for i=1 to 10 do writeln(‘A’);

d) for i:=1 to 10 do; writeln(‘A’);

e) var x: real; for x:=1 to 10 do writeln(‘A’);

Gợi ý trả lời bài 5

a) Không hợp lệ, vì: Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối;

b) Không hợp lệ, vì: Các giá trị đầu và giá trị cuối phải là số nguyên;

c) Không hợp lệ, vì: Thiếu dấu hai chấm khi gán giá trị đầu;

d) Thừa dấu chấm phẩy thứ nhất, nếu như ta muốn lặp lại câu lệnh writeln(‘A’) 10 lần, ngược lại câu lệnh là hợp lệ;

e) Không hợp lệ, vì: Biến x đã được khai báo như là biến có dữ liệu kiểu số thực và vì thế không thể dùng để xác định giá trị đầu và giá trị cuối trong câu lệnh lặp.

————————–

Bài tập 6 trang 61 SGK Tin học 8

Hãy mô tả thuật toán để tính tổng sau đây:

\(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{2.4}+\frac{1}{3.5}+…+\frac{1}{n.(n+2)}\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Mô tả tính tổng:

  • Bước 1. A \(\leftarrow\) 0, i \(\leftarrow\) 1.
  • Bước 2. \(A\leftarrow \frac{1}{i.(i+2)}\)
  • Bước 3. \( i \leftarrow i + 1\)
  • Bước 4. Nếu i ≤  n, quay lại Bước 2
  • Bước 5. Ghi kết quả A và kết thúc thuật toán

Reader Interactions

Câu hỏi:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *