Bài tập 1 trang 50 SGK Tin học 8

Em hãy nêu một vài ví dụ về các hoạt động hằng ngày phụ thuộc vào điều kiện.

Gợi ý trả lời bài 1

Một vài ví dụ về các hoạt động hằng ngày phụ thuộc vào điều kiện:

  • Nếu đạt điểm tổng kết cả năm cao hơn 8.5, em sẽ đạt danh hiệu “Học sinh giỏi”
  • Nếu không được cắm điện, máy tính để bàn của em sẽ không hoạt động được
  • Nếu bị bệnh, em (cần phải) đi đến phòng khám để bác sĩ khám bệnh
  • Nếu không được tưới đủ nước đúng thời kì phát triển, lúa sẽ không cho thu hoạch cao

————————

Bài tập 2 trang 50 SGK Tin học 8

Hãy cho biết các điều kiện hoặc phép so sánh sau đây cho kết quả đúng hay sai:

a) 123 là số chia hết cho 3.

b) Nếu ba cạnh a, b và c của một tam giác thỏa mãn c2 = a2 + b2 thì tam giác đó có một góc vuông.

c) 152 > 200.

d) x2 < 1.

Gợi ý trả lời bài 2

a) Đúng;

b) Đúng;

c) Đúng;

d) Sai

—————————————-

Bài tập 3 trang 51 SGK Tin học 8

Hai người bạn cùng chơi trò đoán số. Một người nghĩ trong đầu một số tự nhiên nhỏ hơn 10. Người kia đoán xem bạn đã nghĩ số gì. Nếu đoán đúng, người đoán sẽ được cộng thêm 1 điểm, nếu sai sẽ không được cộng điểm. Luân phiên nhau nghĩ và đoán. Sau 10 lần, ai được nhiều điểm hơn, người đó sẽ thắng.

Hãy phát biểu quy tắc thực hiện các điều kiện ở trò chơi. Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện của quy tắc đó thoả mãn? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện của quy tắc đó không thoả mãn?

Gợi ý trả lời bài 3

  • Giả sử Điểm_1 là số điểm của người thứ nhất và Điểm_2 là số điểm của người thứ hai, ngoài ra một người thứ nhất nghĩ trong đầu một số tự nhiên n < 10.
  • Điều kiện ở trò chơi là người thứ hai đoán đúng số n. Khi đó Điểm_2 được cộng thêm 1; ngược lại, Điểm_2 được giữ nguyên. Tương tự, nếu người thứ hai nghĩ số tự nhiên m, và điều kiện thứ hai là người thứ nhất đoán đúng số m đó. Khi đó Điểm_1 được cộng thêm 1; ngược lại, Điểm_1 được giữ nguyên.
  • Điều kiện ở trò chơi là sau 10 lần, nếu Điểm_1 > Điểm_2 thì người thứ nhất được tuyên bố thắng cuộc; ngược lại, người thứ hai thắng. Trường hợp Điểm_1 = Điểm_2 thì không có người thắng và người thua.

————————————–

Bài tập 4 trang 51 SGK Tin học 8

Một trò chơi máy tính rất hứng thú đối với các em nhỏ là hứng trứng. Một quả trứng rơi từ một vị trí ngẫu nhiên trên cao. Người chơi dùng các phím mũi tên \(\rightarrow\) hoặc \(\leftarrow\) để điều khiển một biểu tượng chiếc khay di chuyển theo chiều ngang để hứng quả trứng. Nếu hứng trượt, quả trứng bị rơi, vỡ và người chơi tiếp tục di chuyển khay để hứng quả trứng khác.

Gợi ý bài tập SGK Bài 6 Tin học 8

Điều kiện để điều khiển chiếc khay trong trò chơi là gì? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó thỏa mãn? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó không thỏa mãn?

Gợi ý trả lời bài 4

Điều kiện để điều khiển chiếc khay trong trò chơi người chơi nhấn phím mũi tên \(\rightarrow\) hoặc \(\leftarrow\). Nếu người chơi nhấn phím \(\rightarrow\), biểu tượng chiếc khay sẽ di chuyển sang phải một đơn vị khoảng cách; nếu phím \(\leftarrow\) được nhấn, biểu tượng chiếc khay sẽ di chuyển sang trái. Nếu một phím khác ngoài hai phím mũi tên trên được nhấn, chiếc khay vẫn giữ nguyên vị trí.

—————————-

Bài tập 5 trang 51 SGK Tin học 8

Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai?

a) if x:=7 then a=b;

b) if x>5; then a:=b;

c) if x>5 then; a:=b;

d) if x>5 then a:=b; m:=n;

e) if x>5 then a:=b; else m:=n;

f) if n>0 then begin a:=0; m:=-1 end else c:=a;

Gợi ý trả lời bài 5

a) Sai (thừa dấu hai chấm);

b) Sai (thừa dấu chấm phảy thứ nhất);

c) Sai (thừa dấu chấm phảy sau từ then);

d) Đúng, nếu phép gán m:=n không phụ thuộc điều kiện x>5; ngược lại, sai và cần đưa hai câu lệnh a:=b; m:=n; vào giữa cặp từ khóa begin và end;

e) Sai (thừa dấu chấm phảy thứ nhất);

f) Đúng.

———————————-

Bài tập 6 trang 51 SGK Tin học 8

Sau mỗi câu lệnh sau đây:

a) if (45 mod 3)=0 then X:=X+1;

b) if X>10 then X:=X+1;

giá trị của biến X sẽ là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X bằng 5?

Gợi ý trả lời bài 6

a) Vì 45 chia hết cho 3, điều kiện được thỏa mãn nên giá trị của X được tăng lên 1, tức bằng 6;

b) Điều kiện không được thỏa mãn nên câu lệnh không được thực hiện, tức X giữ nguyên giá trị 5.

Reader Interactions

Câu hỏi:

  1. giải hộ mk bài này
    viết chương trình nhập 1 số nguyên vào máy tính và in ra màn hình kết quả đã nhập là số chăn hay số lẻ VD 5 lá số lẻ 8 là số chẵn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *