Bài tập 1 trang 33 SGK Tin học 8

Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?

a) A:= 4;

b) X = 3242;

c) X:= ‘3242’;

d) A:= ‘Ha Noi’;

Gợi ý trả lời bài 1

a) A:= 4; Hợp lệ

b) X = 3242; Không hợp lệ (vì 3242 là số mà X là biến kiểu xâu)

c) X:= ‘3242’; Hợp lệ

d) A:= ‘Ha Noi’; Không hợp lệ (vì Hà Nội là xâu mà A là biến kiểu số thực)

———————————————————-

Bài tập 2 trang 33 SGK Tin học 8

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng. Cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.

Gợi ý trả lời bài 2

Sự khác nhau giữa biến và hằng:

Biến Hằng
Giá trị của biến có thể thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
Biến được khai báo bằng từ khóa Var

Ví dụ: Var  a,b : integer;

Giá trị của hằng được giữ nguyên trong suốt quá trình thực hiện chương trình
Hằng được khai báo bằng từ khóa Const

Ví dụ: Const  pi = 3.14;

———————————————

Bài tập 3 trang 33 SGK Tin học 8

Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14. Có thể gán lại giá trị 3.1416 cho Pi trong phần thân chương trình được không? Tại sao?

Gợi ý trả lời bài 3

Không thể gán được, vì một tên hằng không thể nhận một lúc hai giá trị. Chương trình sẽ báo lỗi.

———————————————–

Bài tập 4 trang 33 SGK Tin học 8

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

a) Var  Tb:Real;

b) Var  4Hs:Integer;

c) Const  x:Real;

d) Var  R=30;

Gợi ý trả lời bài 4

a) Var  Tb:Real; Đúng

b) Var  4Hs:Integer; Sai, vì tên biến không hợp lệ( tên biến bắt đầu bằng số)

c) Const  x:Real; Sai, vì từ khoá khai báo biến không hợp lệ( thay bằng Var)

d) Var  R=30; Sai, vì R = 30 là khai báo hằng

——————————————–

Bài tập 5 trang 33 SGK Tin học 8

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng:

Var a, b := Integer;

Const  c := 3;

Begin

a: = 200

b : = a / c ;

Write (b);

Readln;

End.

Gợi ý trả lời bài 5

Sửa lại chương trình trên cho đúng:

Var a, b : Integer;

Const  c =3;

Begin

a: = 200;

b : = a / c ;

Write (b);

Readln;

End.

———————————————

Bài tập 6 trang 33 SGK Tin học 8

Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải bài toán dưới đây:

a) Tìm diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là các số tự nhiên được nhập từ bàn phím).

b) Tính kết quả C của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b

Gợi ý trả lời bài 6

a) Var  a , h, S: Real;

b) Var  C , d, a, b: Integer;

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *