Bài tập 1 trang 13 SGK Tin học 8

Hãy cho biết các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình.

Gợi ý trả lời bài 1

Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm: Bảng chữ cái và các quy tắc để viết các câu lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính.

—————————————————–

Bài tập 2 trang 13 SGK Tin học 8

Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên. Cho biết cách đặt tên trong chương trình.

Gợi ý trả lời bài 2

 • Sự khác nhau giữa từ khóa và tên:
  • Từ khóa do ngôn ngừ lập trình quy định
  • Tên do người viết lập trình tự đặt, dùng để phân biệt các đại lượng khác nhau trong chương trình
 • Cách đặt tên trong chương trình:
  • Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau
  • Tên không được trùng với từ khóa
  • Tên không được bắt đầu bằng chữ số và không được chứa kí tự trống
  • Tên phải ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu

——————————————–

Bài tập 3 trang 13 SGK Tin học 8

Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?
A) a;                                B) Tamgiac;                C) 8a;                D) Tam giac;

E) beginprogram;              F) end;                        G) b1;                H) abc;

Gợi ý trả lời bài 3

Tên hợp lệ là: A, B, E, G và H

——————————————————–

Bài tập 4 trang 13 SGK Tin học 8

Hãy cho biết các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình.

Gợi ý trả lời bài 4

Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm:

 • Phần khai báo (có thể có hoặc không) thường gồm các câu lệnh dùng để:
  • Khai báo tên chương chương trình;
  • Khai báo các thư viện (chứa các lệnh viết sẵn có thể sử dụng trong chương trình) và một số khai báo khác.
 • Phần thân của chương trình (bắt buộc phải có) gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện.

———————————————————–

Bài tập 5 trang 13 SGK Tin học 8

Các chương trình Pascal sau đây có hợp lệ không, tại sao?
a) Chương trình 1
begin
end.

b) Chương trình 2
begin
program CT thu;
writeln(‘Chao cac ban’);
end.

Gợi ý trả lời bài 5

a) Chương trình 1 là chương trình Pascal đầy đủ và hoàn toàn hợp lệ, mặc dù chương trình này chẳng thực hiện điều gì cả. Phần nhất thiết phải có trong chương trình là phần thân chương trình được đảm bảo bằng hai từ begin và end. (có dấu chấm).

b) Chương trình 2 là chương trình Pascal không hợp lệ vì câu lệnh khai báo tên chương trình program CT_thu; nằm ở phần thân chương trình.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *