Trang chủ Tin Học lớp 8 Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Chương trình máy tính và...

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Chương trình máy tính và dữ liệu

0

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Bốn bạn A,B,C,D đưa ra kết quả của các phép chia  hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng:

  • A. 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;
  • B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;
  • C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2
  • D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4
 • Câu 2:

  Các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây thì phép toán nào đúng:

  • A. {3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b}
  • B. a*x*x – b*x + 7a : 5
  • C. (10*a + 2*b) / (a*b)
  • D. – b: (2*a*c)
 • Câu 3:

  Chọn phép toán sai trong các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây:

  • A. \(x\geq(m+5)/(2*a)\)
  • B. \(x>=(m+5)/(2*a)\)
  • C. \(x>=(m+5)/2*a\)
  • D. Tất cả các phép toán trên
 • Câu 4:

  Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

  • A. var tb: real;
  • B. 4hs: integer;
  • C. Const x: real;
  • D. Var r =30;
 • Câu 5:

  Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ……..

  • A. 0 đến 127
  • B. – 215 đến 215 – 1
  • C. 0 đến 255
  • D. -100000 đến 100000
 • Câu 6:

  Biểu thức toán học \(\frac{1}{b+2}(a^{2}+c)\)viết bằng kí hiệu trong ngôn ngữ Pascal là :

  • A. 1/b+2(a*a+2)
  • B. (1/b)+2(a*a+2)
  • C. 1/(b+2)*(a*a+2)
  • D. 1/(b+2)*(a2+2)
 • Câu 7:

  Câu lệnh Writeln(’15*4-30+12=’,15*4-30+12) in ra màn hình kết quả gì?

  • A. 15*4-30+12
  • B. 42
  • C. 15*4-30+12=42
  • D. =42
 • Câu 8:

  Ngôn ngữ lập trình Pascal qui định tên các kiểu dữ liệu:

  • A. Số nguyên, số thực, kí tự, xâu
  • B. Integer, Real, Char, String
  • C. Interger, Read, Char, String
  • D. Các số, kí tự có trên bàn phím
 • Câu 9:

  Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 4 +5); sẽ in ra kết quả:

  • A. 8
  • B. y= 8
  • C. y=3
  • D. 20
 • Câu 10:

  Bạn An muốn in ra kí tự @, An viết câu lệnh đúng là:

  • A. Writeln(‘Ki tu An muon in la’: ;@);
  • B. Writeln(‘Ki tu An muon in la:’ ,@);
  • C. Writeln(Ki tu An muon in la:’ ,@);
  • D. Writeln(‘Ki tu An muon in la:’ ,’@’);
Bài trướcCâu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal
Bài tiếp theoCâu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây