Tóm tắt lý thuyết

1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu

Để quản lí và tăng hiệu quả xử lí, các ngôn ngữ lập trình thường phân chia dữ liệu thành thành các kiểu khác nhau

Một số kiểu dữ liệu thường dùng:

Tên kiểu Phạm vi giá trị
Integer Số nguyên trong khoảng -215 đến 215 – 1
Real Số thực có giá trị tuyệt đối trong khoảng 2,9×10-39 đến 1,7×1038và số 0
Char Một kí tự trong bảng chữ cái
String Xâu kí tự, tối đa gồm 255 kí tự

Bảng 1. Một số kiểu dữ liệu thường dùng

Trong pascal, để cho chương trình dịch hiểu dãy chữ số là kiểu xâu. Ta phải đặt dãy chữ số đó trong cặp dấu nháy đơn

Ví dụ: ‘Chao cac ban’; ‘5324’

2. Các phép toán với dữ liệu kiểu số

Kí hiệu của các phép toán số học trong Pascal:

Kí hiệu Phép toán Kiểu dữ liệu
+ Cộng Số nguyên, số thực
Trừ Số nguyên, số thực
* Nhân Số nguyên, số thực
/ Chia Số nguyên, số thực
div Chia lấy phần nguyên Số nguyên
mod Chia lấy phần dư Số nguyên

Bảng 2. Kí hiệu của các phép toán số học trong Pascal

Quy tắc tính các biểu thức số học trong ngôn ngữ Pascal:

 • Các phép toán trong ngoặc được thực hiện trước tiên
 • Trong dãy các phép toán không có dấu ngoặc, các phép nhân, phép chia lấy phần nguyên (div) và phép chia lấy phần dư (mod) được thực hiện trước
 • Phép cộng và phép trừ được thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải
 • Trong ngôn ngữ lập trình chỉ được sử dụng dấu ngoặc tròn

3. Các  phép so sánh

Ngoài phép toán số học, ta thường so sánh các số:

Kí hiệu Phép so sánh Ví dụ
= Bằng 5 = 5
< Nhỏ hơn 3 < 5
> Lớn hơn 9 > 6
Khác 6 ≠ 5
Nhỏ hơn hoặc bằng 5 ≤ 6
Lớn hơn hoặc bằng 9 ≥ 6

Bảng 3. Kí hiệu của các phép so sánh trong Toán học

 • Kết quả của phép so sánh chỉ có thể là ĐÚNG hoặc SAI
 • Khi viết chương trình, để so sánh dữ liệu (số, biểu thức,..) ta phải sử dụng các kí hiệu do ngôn ngữ lập trình quy định
 • Trong ngôn ngữ Pascal:
Kí hiệu trong Pascal Phép so sánh Kí hiệu trong toán học
= Bằng =
< Nhỏ hơn <
> Lớn hơn >
<> Khác
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
>= Lớn hơn hoặc bằng

Bảng 4. Kí hiệu của các phép so sánh trong Pascal

4. Giao tiếp người – máy tính

 • Là quá trình trao đổi dữ liệu hai chiều giữa con người và máy tính khi thực hiện chương trình
 • Con người: thực hiện kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung…
 • Máy tính: đưa thông báo, kết quả, gợi ý, …
 • Tương tác giữa người – máy là do người lập trình tạo ra và thường thực hiện nhờ các thiết bị chuột, bàn phím, màn hình

a. Thông báo kết quả tính toán

Thông báo kết quả tính toán là yêu cầu đầu tiên đối với mọi chương trình

Ví dụ 1:

Lưu bản nháp tự động

Hình 1. Thông báo kết quả tính toán

b. Nhập dữ liệu

 • Một trong những tương tác thường gặp là chương trình yêu cầu nhập dữ liệu
 • Chương trình sẽ tạm ngừng để chờ người dùng “nhập dữ liệu” từ bàn phím
 • Chương trình hoạt động tiếp theo tùy thuộc vào dữ liệu được nhập vào

Ví dụ 2:

Lưu bản nháp tự động

Hình 2. Yêu cầu nhập dữ liệu

c. Tạm dừng chương trình

 • Tạm ngừng trong một khoảng thời gian nhất định

Ví dụ 3:

Lưu bản nháp tự động

Hình 3. Tạm ngừng trong một khoảng thời gian nhất định

 • Tạm ngừng cho đến khi người dùng nhấn phím

Ví dụ 4:

Lưu bản nháp tự động

Hình 4. Tạm ngừng cho đến khi người dùng nhấn phím

d. Hộp thoại

Hộp thoại được sử dụng như một công cụ cho việc giao tiếp người – máy tính trong khi chạy chương trình.

Ví dụ 5: Hộp thoại sau có thể xuất hiện khi người dùng thực hiện thao tác kết thúc chương trình:

Lưu bản nháp tự động

Hình 5. Hộp thoại sau khi thực hiện thao tác kết thúc chương trình

Bài tập minh họa

Câu 1

Cho bài toán sau:

Biết bán kính của hình tròn là một số chẵn R. Tính chu vi (CV) và diện tích (S) của hình tròn

Em hãy lựa chọn kiểu dữ liệu thích hợp trong Pascal cho R, CV và S?

Gợi ý trả lời:

 • R: kiểu integer;
 • CV, S: kiểu real;

Câu 2

Em hãy viết biểu thức số học trong Pascal tương ứng với các biểu thức số học trong Toán học ở trong bảng dưới đây:

Trong toán học Trong pascal
\(15a – 30b + 12\)  15*a – 30*b + 12
\((X^{2} + 2X +5) – 4XY\)  (X*X + 2*X + 5) – 4*X*Y
\(\)\(\frac{X+5}{a+3}-\frac{Y}{b+5}(X+2)^{2}\)  (X+5)/(a+3) – Y/(b+5)*(X+2)*(X+2)

Câu 3

Thực hiện các phép tính sau bằng các phép toán Pascal:

a. 7 chia 2 bằng 3 dư 1

b. 17 chia 5 bằng 3 dư 2

Gợi ý trả lời:

a. 7 div 2 = 3; và 7 mod 2 = 1;

b. 17 div 5 = 3; và 17 mod 5 = 2;

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *