Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính:
  1. Nhấn Enter

  2. Nhập công thức

  3. Gõ dấu =

  4. Chọn ô tính

  • A. 4; 3; 2; 1
  • B. 1; 3; 2; 4
  • C. 2; 4; 1; 3
  • D. 3; 4; 2; 1
 • Câu 2:

  Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?

  • A. = (12+8)/2^2 + 5 * 6
  • B. = (12+8):2+ 5 x 6
  • C. = (12+8):2^2 + 5 * 6
  • D. = (12+8)/22 + 5 * 6
 • Câu 3:

  Cho phép tính sau: \(\frac{25+7}{56-2^{5}}\times\frac{8}{3}:2+6^{4}\times3\%\)

  Phép tính nào thực hiện được trong chương trình bảng tính?

  • A. =(25+7)/(56-25)x(8/3)/2+6^4×3%
  • B. =(25+7)/(56-2^5)x(8/3):2+6^4×3%
  • C. =(25+7)/(56-2^5)*(8/3)/2+6^4×3%
  • D. =(25+7)/(56-2/5)x(8/3)/2+6^4×3%
 • Câu 4:

  Trong các công thức nhập vào ô tính để tính biểu thức (9+7)/2 thì công thức nào sau đây là đúng?

  • A. (7 + 9)/2
  • B. = (7 + 9):2
  • C. = (7 +9 )/2
  • D. = 9+7/2
 • Câu 5:

  Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác:

  • A. Nhấn Enter
  • B. Nháy chuột vào nút Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Thực hiện tính toán trên trang tính
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai
 • Câu 6:

  Trên trang tính, để biết được kết quả 152 + 4 – 229, tại ô A1 nhập công thức:

  • A. = 152 + 4 – 229
  • B. = 15^2 + 4 – 229
  • C. = 15*15 + 4 – 229
  • D. Cả B và C đều đúng
 • Câu 7:

  Giả sử cần tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong ô B1. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?

  • A. (A1+C1)*B1
  • B. =(A1+C1)B1
  • C. =A1+C1*B1
  • D. =(A1+C1)*B1
 • Câu 8:

  Sắp xếp theo đúng thứ tự thực hiện các phép toán trong bảng tính:

  1. Các phép luỹ thừa

  2. Các phép toán trong dấu ngoặc ( ) thực hiện trước

  3. Phép cộng và phép trừ

  4. Phép nhân và phép chia

  • A. 1-2-3-4
  • B. 1-2-4-3
  • C. 4-3-2-1
  • D. 2-1-4-3
 • Câu 9:

  Cho hình dưới đây:

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Thực hiện tính toán trên trang tính

  Trong các công thức nhập vào ô D, công thức nào sau đây sai?

  • A. =(A1+9)/2
  • B. =(A1+B1)/C1
  • C. =(7+9):2
  • D. =(A1+B1)/2
 • Câu 10:

  Câu nào sau đây sai:

  • A. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất
  • B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu
  • C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng
  • D. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *