Tóm tắt lý thuyết

1. Giới thiệu phần mềm Mario

 • Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón.
 • Màn hình chính của phần mềm sau khi khởi động có dạng tương tự như hình 1 dưới đây:

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Hình 1. Màn hình chính của phần mềm Mario

Màn hình chính của phần mềm gồm có:

 • Bảng chọn File: Các lệnh hệ thống.
 • Student: Cài thông tin học sinh.
 • Lessons: Lựa chọn các bài học để luyện gõ phím.

Trên màn hình em sẽ thấy hệ thống bảng chọn chính (FileStudentLessons). Khi nháy chuột tại các mục này, một bảng chọn xuất hiện chứa các lệnh có thể chọn tiếp để thực hiện.

Các mức luyện tập:

 • 1-Dễ.
 • 2-Trung bình
 • 3- Khó
 • 4-Mức độ luyện tập tự do

Các bài luyện tập: (hình 2)

 • Home row only: Luyện tập các phím hàng cơ sở.
 • Add top row: Thêm các phím hàng trên.
 • Add top bottoom row: hàng dưới.
 • Add numbers: Số
 • Symbols: Kí hiệu.
 • All keyboard: Toàn bộ bàn phím.

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Hình 2. Các bài luyện tập của phần mềm Mario

Chú ý: Em nên bắt đầu từ bài luyện tập đầu tiên.

2. Luyện tập

a. Đăng kí người luyện tập

Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1. Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm;
 • Bước 2. Nháy phím W hoặc nháy chuột tại mục Student, chọn dòng New. (hình 3)

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Hình 3. Đăng kí người luyện tập

 • Bước 3. Nhập tên của em (chú ý viết tiếng Việt không dấu) tại vị trí dòng trắc giữa màn hình.
 • Bước 4. Nhập xong nháy chuột tại nút DONE.

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Hình 4. Cửa sổ nhập tên đăng ký

b. Nạp tên người luyện tập

Nếu em đã đăng kí, ở mỗi lần dùng tiếp theo cần nạp tên đã đăng kí để Mario có thể tiếp tục theo dõi kết quả học tập của em.

Thực hiện nạp tên người luyện tập theo các bước sau (hình 5):

 • Bước 1. Gõ phím L hoặc nháy chuột tại mục Student, chọn Load.
 • Bước 2. Nháy chuột để chọn tên.
 • Bước 3. Nháy DONE để xác nhận và đóng cửa sổ.

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Hình 5. Nạp tên người luyện tập

c. Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập

Để đánh giá khả năng gõ bàn phím, người ta thường dùng tiêu chuẩn WPM (Word per Minute) là số từ gõ trung bình trong một phút.

Thực hiện thiết đặt các lựa chọn để luyện tập theo các bước sau (hình 6):

 • Bước 1. Gõ phím E hoặc nháy chuột tại mục Student, chọn Edit.
 • Bước 2. Đặt mức WPM.
 • Bước 3. Chọn người dẫn đường.
 • Bước 4. Nháy DONE để xác nhận và đóng cửa sổ hiện thời.

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Hình 6. Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập

d. Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím

Với mỗi bài học còn có 4 mức luyện tập:

 • Mức 1 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím: Mức đơn giản nhất.
 • Mức 2 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím: Mức luyện tập trung bình. WPM cần đạt được là 10.
 • Mức 3 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím: Mức luyện tập nâng cao. WPM cần đạt được là 30.
 • Mức 4 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím: Mức luyện tập tự do.

Các bước lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím:

 • Bước 1. Nháy Lessons và dùng chuột chọn bài học đầu tiên.
 • Bước 2. Chọn mức luyện tập cụ thể bằng cách gõ một phím (từ 1 đến 4) hoặc nháy biểu tượng tương ứng.

e. Luyện gõ bàn phím

Sau khi chọn bài luyện tập, xác định mức luyện tập, các em tiến hành luyện tập theo hướng dẫn trên màn hình.

Chú ý:

 • Keys Type: Số kí tự đã gõ.
 • Errors: Số lần gõ bị lỗi.
 • Word/Min: WPM đã đạt được của bài học.
 • Goal WPM: WPM cần đạt được.

Sau khi luyện gõ xong một bài thì xuất hiện màn hình kết quả. Trên màn hình kết quả em có thể nháy Next để sang bài tiếp hoặc nháy Menu quay về màn hình chính (hình 7).

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Hình 7. Màn hình kết quả

g. Thoát khỏi phần mềm

Khi thực hành luyện tập xong, để thoát khỏi phần mềm ta nhấn phím Q hoặc chọn File \(\rightarrow\) Quit.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *