Tóm tắt lý thuyết

1. Các dạng thông tin cơ bản

 • Có 3 dạng thông tin cơ bản:
  • Dạng văn bản: là những thông tin thu được từ sách vở, báo chí…
  • Dạng hình ảnh: là những thông tin thu được từ những bức tranh, bức ảnh, những đoạn phim…
  • Dạng âm thanh: là những thông tin mà em nghe thấy được như: tiếng đàn, tiếng trống trường…
 • Lưu ý:
  • Ngoài 3 dạng thông tin cơ bản trên, trong cuộc sống ta còn gặp các dạng thông tin khác như: mùi, vị, cảm giác (nóng, lạnh, vui buồn…)
  • Nhưng hiện tại thì máy tính chỉ có thể xử lí 3 dạng thông tin nói trên. Con người cũng đang nghiên cứu để máy tính có thể xử lí các dạng thông thông tin khác

2. Biểu diễn thông tin

 • Biểu diển thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó
 • Ví dụ: Người nguyên thủy dùng sỏi để chỉ số lượng thú săn được
 • Vai trò biểu diễn thông tin:
  • Biểu diễn thông tin giúp cho việc truyền và nhận thông tin một cách dễ dàng
  • Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người
  • Biểu diễn thông tin nhằm mục đích lưu trữ và chuyển giao thông tin thu nhận được

3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

 • Để máy tính có thể giúp con người xử lý thông tin thì thông tin cần được biểu diễn dưới dạng phù hợp
 • Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng các dãy bit (còn gọi là dãy nhị phân) chỉ gồm 2 kí hiệu là 0 và 1. Vì máy tính chỉ hiểu và xử lý được thông tin dưới dạng các dãy bit
 • Dữ liệu: là thông tin được lưu trữ trong máy tính
 • Để trợ giúp con người trong các hoạt động thông tin, máy tính cần:
  • Biến đổi thông tin đưa vào máy tính thành dãy bit
  • Biến đổi thông tin lưu trữ dưới dạng dãy bit thành các dạng thông tin cơ bản

Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

Hình 1. Mô hình quá trình thực hiện giao tiếp giữa người và máy tính

Ví dụ:

 • Số 15 được biểu diễn trong máy tính dưới dạng dãy bit là 00001111
 • Chữ A được biểu diễn trong máy tính dưới dạng dãy bit là 01000001
 • Số 514 được biểu diễn trong máy tính dưới dạng dãy bit là 0000001000000010
 • Từ HOA được biểu diễn trong máy tính dưới dạng dãy bit là:

01001000 01001111 01000001

H            O              A

Bài tập minh họa

Câu 1

Đánh dấu X vào bảng dưới đây để lựa phát biểu Đúng hay Sai?

Đúng Sai
Ba dạng thông tin cơ bản là: Dạng âm thanh, dạng văn bản, dạng Hình ảnh
Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng hệ thập phân
Khi thông tin được biểu diễn trong máy tính, người ta gọi là dữ liệu

Gợi ý trả lời:

Đúng Sai
Ba dạng thông tin cơ bản là: Dạng âm thanh, dạng văn bản, dạng Hình ảnh X
Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng hệ thập phân X
Khi thông tin được biểu diễn trong máy tính, người ta gọi là dữ liệu X

 

Câu 2

Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.

Câu 3

Những câu sau đây thuộc dạng thông tin nào?

1. Nghe bài hát từ máy nghe nhạc

2. Đọc một bài báo bình luận về thể thao.

3. Xem một bức ảnh

4. Tiếng chó sủa ngoài đường

5. Nhìn chiếc xe đạp rất đẹp chạy trên đường

Gợi ý trả lời:

1. Dạng âm thanh

2. Dạng văn bản

3. Dạng hình ảnh

4. Dạng âm thanh

5. Dạng hình ảnh

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *