Tóm tắt lý thuyết

1. Thông tin là gì?

 • Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người
 • Thông tin thường được lưu trữ ở trong:
  • Sách báo, tạp chí
  • Các thiết bị lưu trữ thông tin như: Băng đĩa nhạc, internet, máy tính

2. Hoạt động thông tin của con người

 • Thông tin trước xử lí được gọi là thông tin vào
 • Thông nhận được sau khi xử lí được gọi là thông tin ra
 • Việc lưu trữ, truyền thông tin làm cho thông tin và những hiểu biết được tích lũy và nhân rộng

Bài 1: Thông tin và Tin học

Hình 1. Mô hình quá trình xử lí thông tin

Ví dụ: Khi em thấy đèn đỏ

Bài 1: Thông tin và Tin học

Hình 2. Minh họa quá trình xử lí thông tin khi em thấy đèn đỏ

Tóm lại:

 • Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin
 • Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người

3. Hoạt động thông tin và tin học

 • Một trong những nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử
 • Nhờ sự phát triển của tin học, máy tính không chỉ là công cụ trợ giúp tính toán thuần tuý mà còn hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống

Bài tập minh họa

Câu 1

Trình bày hoạt động thông tin của con người là gì?

Gợi ý trả lời:

Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin.

Câu 2

Trình bày mô hình quá trình xử lí thông tin?

Gợi ý trả lời:

Mô hình quá trình xử lí thông tin:

 • Thông tin trước xử lí được gọi là thông tin vào
 • Thông nhận được sau khi xử lí được gọi là thông tin ra
 • Việc lưu trữ, truyền thông tin làm cho thông tin và những hiểu biết được tích lũy và nhân rộng

Câu 3

Nhiệm vụ chính của tin học là gì?

Gợi ý trả lời:

Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *