Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau?

  VAR    M, N, P : Integer;

  A, B: Real;

  C: Longint;

  • A. 20 byte
  • B. 24 byte
  • C. 22 byte
  • D. 18 byte
 • Câu 2:

  Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn [-300 ; 300], kiểu dữ liệu nào sau đây là phù hợp nhất để khai báo biến x?

  • A. Byte
  • B. Integer
  • C. Word
  • D. Real
 • Câu 3:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, giả sử x:= a/b; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào?

  • A. byte
  • B. integer
  • C. word
  • D. real
 • Câu 4:

  Bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến dưới đây tổng cộng bao nhiêu byte?

  Var  x,y:integer;

  c:char;

  ok:boolean;

  z: real;

  • A. 12
  • B. 14
  • C. 11
  • D. 13
 • Câu 5:

  Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?

  • A. Real
  • B. LongInt
  • C. Integer
  • D. Word
 • Câu 6:

  Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các  giá trị 1;  0.2;  0.3; 10.99.  Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

  • A. Var X,  Y: byte;
  • B. Var X,  Y: real;
  • C. Var X: real;  Y: byte;
  • D. Var X: byte; Y: real;
 • Câu 7:

  Biến X nhận giá trị là 0.7. Khai báo nào sau đây là đúng?

  • A. var X: integer;
  • B. var X: real;
  • C. var X: char;
  • D. A và B đúng
 • Câu 8:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất?

  • A. Byte
  • B. Longint
  • C. Word
  • D. Integer
 • Câu 9:

  Phạm vi giá trị của kiểu integer thuộc:

  • A. Từ 0 đến 255
  • B. Từ -215 đến 215 -1
  • C. Từ 0 đến 216 -1
  • D. Từ -231 đến 231 -1
 • Câu 10:

  Trong 1 chương trình, biến M có thể nhận các giá trị: 10, 15, 20, 30, 40, và biến N có thể nhận các giá trị: 1.0 , 1.5, 2.0, 2.5 , 3.0. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?

  • A. Var M,N :Byte;
  • B. Var M: Real; N: Word;
  • C. Var M, N: Longint;
  • D. Var M: Word;  N: Real;

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *