Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 2 Lớp 9

loose (adj) lỏng, rộng

pants (n): trousers quần (dài)

design (n, v): bản thiết kế, thiết kế

  • designer (n) nhà thiết kế
  • fashion designer (n): nhà thiết kế thời trang

material (n): vật liệu

convenient (adj): thuận tiện

  • convenience (n): sự thuận tiện

lines of poetry: những câu thơ

fashionable (adj): hợp thời trang

inspiration (n): nguồn cảm hứng

  • inspire (v): gây cảm hứng

ethnic minority: dân tộc thiểu số

symbol (n): ký hiệu, biểu tượng

  • symbolize (v): tượng trưng

cross (n): chữ thập

stripe (n): sọc

striped (adj): có sọc

modernize (v): hiện đại hóa

modern (adj): hiện đại

plaid (adj); có ca-rô, kẻ ô vuông

suit (adj); trơn

sleeve (n): tay áo

  • sleeveless (adj): không có tay

short-sleeved (adj): tay ngắn

sweater (n): áo len

baggy (adj): rộng thùng thình

faded (adj): phai màu

shorts (n): quần đùi

casual clothes (n): quần áo thông thường

sailor (n): thủy thủ

cloth (n): vải

wear out (v): mòn, rách

– unique (a) độc đáo

– subject (n) chủ đề, đề tài

– embroider (v) thêu

label (n): nhãn hiệu

sale (n): doanh thu

go up = increase: tăng lên

economic (adj): thuộc về kinh tế

  • economy (n): nền kinh tế
  • economical (adj): tiết kiệm

worldwide (adj): rộng khắp thế giới

out of fashion: lỗi thời

generation (n): thế hệ

(be) fond of = like: thích

hardly (adv): hầu như không

put on = wear: mặc vào

point of view: quan điểm

(be) proud of: tự hào về

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *