Tóm tắt bài

1. Grammar Unit 2 Lớp 8

a. Be going to + infinitive

Cấu trúc Be going to + infinitive được dùng để diễn tả

 • Một dự định hay một điều đã được giải quyết trước khi nói.
 • Ex
  • We are going to spend our summer holiday in Dalat. Would you like to join us?
  • He is going to be a dentist when he grows up.
 • Một dự đoán cho sự việc chắc chắn sẽ xảy ra ở tương lai vì có tình huống hay chứng cớ hiện tại.
 • Ex
  • Look at those black clouds. It’s going to rain.
  • Oh dear. It’s already 4 o’clock. We are going to be late.
 • Một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần.
 • Ex
  • I’m going to tell you an interesting story about John.

b. Adverbs of place (Trạng từ chỉ nơi chốn)

Một số trạng từ hay gặp trong bài

 • Outside: bên ngoài
 • Inside: bên trong
 • There: Ở đó
 • Here: Ở đây (chỉ nơi người nói hoặc người viết đang ở)
 • Upstair: trên lầu
 • Downstair: dưới lầu

Ngoài ra còn có các trạng từ: in, on, at,…

Ví dụ: on Tran Hung Dao Street, at his home, in the city, at the party, on the table,….

2. Exercise Unit 2 Language Focus Lớp 8

Language Focus Unit 2 Exercise 1

Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau)

a) Quang and Nam bought new fishing rods yesterday.

b) Trang’s mother gave her a new novel this morning and she has no homework today.

c) Van has a lot of homework in Math and she is going to have Math at school tomorrow.

d) Mr. Hoang likes action movies very much and there’s an interesting action movie on TV tonight.

e) Hien’s friend invited her to his birthday party.

Guide to answer

a. They’re going fishing.

b. She’s going to read it (the new novel).

c. She’s going to do her homework.

d. He’s going to see/ watch it (the action film on TV) tonight.

e. She’s going to give him a nice birthday present.

Language Focus Unit 2 Exercise 2

a) Copy the questionnaire in your exercise book. Add three more activities to the list. Then complete the “you” column with checks (√) and crosses (X). (Chép bản câu hỏi sau vào vở bài tập của em. Hãy thêm vào danh sách 3 hoạt động nữa rồi đánh dấu (√) hoặc dấu (X) vào cột hỏi về em.)

b) Now ask your partner what he or she is going to do. Complete the “your partner” column of the questionnaire. (Bây giờ hãy hỏi bạn em xem cậu ấy hoặc cô ấy sẽ làm gì rồi đánh dấu (√) hoặc (X) vào cột trả lời câu hỏi về bạn em.)

Guide to answer

What are you going to do on the weekend?
Are you going to…? YOU YOUR PARTNER
see a movie? X
play sports? X
meet your friends? X
help your parents?
do your homework? X X
watch TV?
read book? X
go swimming? X
go on a picnic? X X

 

Language Focus Unit 2 Exercise 2

Complete the speech bubbles. Use each adverb in the box once. (Dùng trạng từ cho trong khung để hoàn thành các hình thoại sau. Mỗi trạng từ chỉ dùng một lần.)

Ba is playing hide and seekwwith his cousin, Tuan.

outside  inside  there   here  upstairs   downstairs

 

Unit 2: Language Focus - Making Arrangements

Unit 2: Language Focus - Making Arrangements

Guide to answer

a. upstairs

b. here

c. downstairs

d. outside

e. there

f. inside

Bài tập minh họa

What is going to happen in these situations. Use the words in brackets to complete the sentences.

1. The man can’t see where he’s walking. There is a hole in front of him. (fall)

He _________________________________________________________

2. Look out! There’s a car coming. (crash)

We ____________________________________________________________

3. Snow is falling very heavy and wind is blowing hard. (be a snow storm)

There _______________________________________________________

4. The traffic lights are red. The woman and her son are at the zebra crossing. (cross)

They _____________ when the traffic lights are green.

5. There are a lot of black clouds in the sky. (rain)

It _______________.

Key

1. He is going to fall into the hole.

2. We are going to crash into the car.

3. There is going to be a snow storm.

4. They are going to cross when the traffic lights are green.

5. It is going to rain.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *