Tóm tắt bài

1. Unit 1 Write Task 1

  •  Read the information about Tam. (Đọc thông tin về Tâm)
Name: Le Van Tam                         Age: 14

Appearance: tall, thin, short black hair

Characters: sociable, humorous, helpful

Address: 26 Tran Phu Street, Ha Noi

Family: mother, father, elder brother – Hung

Friends: Ba, Bao

 

His name’s Le Van Tam and he’s fourteen years old. He lives at 26 Tran Phu Street in Ha Noi with his mother, father and his elder brother, Hung. He’s tall and thin and has short black hair. He is sociable, humorous and helpful. His best friends are Ba and Bao.

  • Đoạn dịch

Tên cậu ấy là Lê Văn Tâm. Cậu ấy 14 tuổi. Cậu ấy sống ở nhà số 26 đường Trần Phú ở Hà Nội với mẹ, bố và anh của cậu ấy tên là Hùng. Cậu ấy cao, ốm và có tóc đen ngắn. Cậu ấy dễ gần, hài hước và thích giúp đỡ. Những người bạn thân nhất của cậu ấy là Ba và Bảo.

2. Unit 1 Write Task 2

Fill in a similar form for your partner. Use the following questions as prompts. (Hoàn thành mẫu tương tự về bạn của em, dùng những câu hỏi gợi ý sau.)

a. What is his/her name?

b. How old is he/she?

c. What does he/she look like?

d. What is he/she like?

e. Where does he/she live?

f. Who does he/she live with?

g. Who is/are his/her friend(s)?

Guide to answer

Name: Tran Phuong Vy                         Age: 14

Appearance: pretty, thin, curly black hair

Characters: kind, humorous, friendly

Address: 231 Lam Son Street, Ho Chi Minh City

Family: parents, elder sister – Chi

Friends: Huong, Mai

 

3. Unit 1 Write Task 3

Now write a paragraph about your partner. (Hãy viết thành đoạn văn về bạn của em.)

Guide to answer

Her name’s Tran Phuong Vy. She’s fourteen years old. She lives at 231 Lam Son Street in Ho Chi Minh City with her parents, her elder sister – Chi. She’s pretty. She’s tall and thin and has curly black hair. She is very kind, humorous and friendly. Her best friends are Huong and Mai.

Bài tập minh họa

Dựa vào mẫu cho sẵn thông tin, hãy viết đoạn văn về người đó.

Name: Phan Hoai Bao                         Age: 20

Appearance: tall, fat, short dark hair

Characters: kind, humorous, sociable

Address: 123 Nguyen Du Street, Da Nang City

Family: parents, younger sister – Ly

Friends: Hung, Tien

 

Key

His name’s Phan Hoai Bao and he’s twenty years old. He lives at 123 Nguyen Du Street in Da Nang city with his mother, father and his younger sister, Ly. He’s tall and fat and has short dark hair. He is sociable, humorous and kind. His best friends are Hung and Tien.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *