Tóm tắt bài

1. Từ Vựng Unit 2 Lớp 7 Part A – Telephone Numbers

– Personal [‘pɜ:sənl] (adj): thuộc về cá nhân

– Information [ɪnfə’meɪʃn] (n): thông tin

– Telephone directory [‘telɪfəʊn dɪrektərɪ] (n): danh bạ điện thoại = phone book

– Call [kƆ:l] (n): cuộc gọi

– Last [la:st] (v): kéo dài

– Telephone [‘telɪfəʊn] (v): gọi điện thoại

– Free [fri:] (adj): miễn phí

– Movie [‘mu:vɪ] (n): phim, điện ảnh = motion picture

– See a movie = see a film (v): xem phim

– Great [greɪt] (adj): tuyệt = wonderful

– Be out: đi ra ngoài

– Be back: trở về

– Be in: có mặt ở nhà

2. Từ Vựng Unit 2 Lớp 7 Part B – My Birthday

– Ordinal number [‘Ɔ:dɪnl nʌmbə] (n): số thứ tự

– First [fɜ:st] (adj): thứ/hạng nhất

– Second [‘sekənd] (adj): thứ/hạng nhì

– Third [Ɵɜ:d] (adj): thứ/hạng ba

– Fourth [fƆ:e] (adj): thứ/hạng tư

– Fifth [fɪfƟ] (adj): thứ/hạng năm

– Sixth [sɪksƟ] (adj): thứ/hạng sáu

– Seventh [‘sevnƟ] (adj): thứ/hạng bảy

– Eighth [eɪƟ] (adj): thứ/hạng tám

– Nineth [‘nɑɪmƟ] (adj): thứ/hạng chin

– Tenth [tenƟ] (adj): thứ/hạng mười

– Eleventh [ɪ’levnƟ] (adj): thứ/hạng 11

– Twelfth [twelfƟ] (adj): hạng/thứ 12

– Thirteenth [Ɵɜ:’ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 13

– Fourteenth [fƆ:ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 14

– Fifteenth [fɪfti:nƟ] (adj): hạng/thứ 15

– Sixteenth [sɪks’ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 16

– Seventeenth [sevn’ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 17

– Eighteenth [eɪ’ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 18

– Nineteenth [nɑɪn’ti:nƟ] (adj): hạng/thứ 19

– Twentieth [‘twentɪəƟ] (adj): hạng/thứ 20

– Twenty–first [‘twentɪ fɜ:st] (adj): thứ/hạng 21

– Thirtieth [‘Ɵɜ:tɪƟƟ] (adj): thứ/hạng 30

– Thirty–second [‘Ɵɜ:tɪ sekənd] (adj): thứ/hang 32

– Forty–third [‘fƆ:tɪ Ɵɜ:d] (adj): thứ/hạng 43

– One hundredth [wᴧn ‘hᴧndrədə] (adj): thứ/hạng 100

– Calendar [‘kӕləndə] (n): lịch

– Order [‘Ɔ:də] (n): thứ tự

– In order (prep): theo thứ tự

– Date [deɪt] (n): nhật ký

– Birth [bɜ:Ɵ] (n): sự sinh

– Birthday [‘bɜ:Ɵdeɪ] (n): ngày sinh/sinh nhật

– Date of birth [‘deɪtəvbɜ:e] (n): ngày tháng năm sinh

– Place of birth [‘pleɪsəv bɜ:e] (n): nơi sinh

– Nervous [‘nɜ:vəs] (adj): lo lắng, nôn nóng

– Don’t worry [‘dəʊnt wᴧrɪ] (v): đừng bận tâm

– Worried [‘wᴧrɪd] (adj): bận tâm, lo lắng

– Card [kɑ:d] (n): thiệp

– Invite [in’vɑɪt] (n): lời mời

– Invitation card [ɪnvɪ’teɪʃn kɑ:d] (n): thiệp mời

– Register [‘redɜɪstə] (v): đăng kí

– Registration [‘redɜɪ’streɪʃn] (n): sự đăng kí

– Registration form [redɜɪ’streɪʃn fƆ:m] (n): mẫu đăng kí

– Hope [həʊp] (v): hi vọng

– Join [dɜƆɪn] (v): tham gia

– Fun [fᴧn] (n): sự/niềm vui thích

– Rest [rest] (n): phần/chỗ còn lại

– Except [ɪk’sept] (prep): ngoài ra, trừ ra

– Leap year [‘li:p jɪə] (n): năm nhuận

– Appear [ə’pɪə] (v): xuất hiện

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *