Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ, cụm từ hoặc câu thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  Her birthday is …. Friday, August 20th.

  • A. at
  • B. on
  • C. in
  • D. by
 • Câu 2:

  What’s your …. ?

  • A. birth of day
  • B. day of birth
  • C. date of birth
  • D. birth of day
 • Câu 3:

  Minh will be eighteen ………………….his next birthday.

  • A. in
  • B. at
  • C. of
  • D. on
 • Câu 4:

  I ………………… a birthday party on Tuesday, November, 10th.

  • A. will having
  • B. having
  • C. am having
  • D. be having
 • Câu 5:

  Her birthday is on the ………………. of July.

  • A. twelve
  • B. twelveth
  • C. twelfth
  • D. twelf

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *