Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau

  Câu 1:

  Hoa lives …. Ha Noi, …. 12 Tran Hung Dao Street.

  • A. In – on
  • B. in – at
  • C. at – on
  • D. on – at
 • Câu 2:

  …. is it from here to school? – About two kilometers.

  • A. How far
  • B. How high
  • C. How long
  • D. How often
 • Câu 3:

  I’m very busy these days .

  – …….. .

  • A. So I am
  • B. I do, too
  • C. Neither am I
  • D. Me, too
 • Câu 4:

  What is your full name, Nga?

  • A. Le
  • B. Thu
  • C. Thu Nga
  • D. Le Thu Nga
 • Câu 5:

  How far is it from your house to the supermarket?

  • A. By bus
  • B. Twice a week
  • C. About 500 meters
  • D. 15 minutes

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *