Tóm tắt bài

1. Unit 3 Lớp 6 Task A1

 • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại)

Unit 3: My house

 • That’s my house. (Kia là nhà mình.)
 • This is my living room. (Đây là phòng khách.)
 • a telephone: cái điện thoại
 • a lamp: cái đèn
 • a bookshelf: cái giá sách
 • This is …: Đây là …
 • an armchair: cái ghế bành
 • a couch: cái ghế sa-lông dài
 • a table: cài bàn
 • a chair: cái ghế tựa
 • a television: cái tivi
 • a stereo: cái máy nghe nhạc

2. Unit 3 Lớp 6 Task A2

 • Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)

Unit 3: My house

 • Hướng dẫn dịch

– What is this? (Đây là cái gì?)

– It’s a table. (Đó/Nó là một cái bàn.)

– What is that? (Đó/Kia là cái gì?)

– It’s a window. (Đó/Nó là một cái cửa sổ.)

– What are these? (Những cái này là cái gì?)

– They’re stools. (Chúng là những chiếc ghế đẩu.)

– What are those? (Những cái kia/đó là cái gì?)

– They’re armchairs. (Chúng là những cái ghế bành.)

3. Unit 3 Lớp 6 Task A3

 • Listen and repeat. Then practice. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành.)

Unit 3: My house

 • Hướng dẫn dịch

– Xin chào. Mình là Ba. Mình 12 tuổi. Mình là học sinh.

– Đây là cha mình. Tên ba mình là Hà. Cha mình là một giáo viên.

– Đây là mẹ mình. Tên mẹ mình là Nga. Mẹ mình cũng là một giáo viên.

– Đây là chị gái mình, Lan. Chị ấy 15 tuổi. Chị ấy là một học sinh. Mình là em trai của chị ấy.

Unit 3: My house

– How many people are there in your family, Ba? (Có bao nhiêu người trong gia đình bạn vậy Ba?/ Gia đình bạn có bao nhiêu người vậy Ba?)

– There are four people in my family. (Có bốn người trong gia đình mình./ Gia đình mình có bốn người.)

4. Unit 3 Lớp 6 Task A4

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

Unit 3: My house

Guide to answer

a) What’s her name? (Tên cô ấy là gì?)

=> Her name’s Nga.

b) What’s his name? (Tên chú ấy là gì?)

=> His name’s Ha.

c) Who’s that? How old is he? (Đó là ai vậy? Cậu ấy bao nhiêu tuổi?)

=> That’s Ba. He’s twelve years old.

d) Who’s this? How old is she? (Đây là ai vậy? Cô ấy bao nhiêu tuổi?)

=> This is Lan. She’s fifteen years old.

e) How many people are there in the family? (Có bao nhiêu người trong gia đình này?)

=> There are four people in the family.

5. Unit 3 Lớp 6 Task A5

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

Guide to answer

a) What is your name? (Tên bạn là gì?)

=> My name is ………

b) How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

=> I’m twelve years old.

c) How many people are there in your family? (Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?)

=> There are five people in my family.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *