Tóm tắt bài

1. Unit 2 Lớp 6 Task C1

 • Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)

Unit 2: My school

Unit 2: My school

 • Bài dịch hội thoại Task C1

​- Mình là học sinh. Đây là trường của mình.

– Kia là lớp mình.

– Đây là phòng học của mình.

– Kia có phải là giáo viên của bạn không?

Ừ. Đó là cô giáo của mình.

– Đây là bàn của cậu à?

Không. Kia là bàn của mình.

2. Unit 2 Lớp 6 Task C2

 • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

Unit 2: My school

Unit 2: My school

Unit 2: My school

 • Từ vựng theo tranh
  • ​​a door: cửa ra vào
  • a window: cửa sổ
  • a board: bảng
  • a clock: đồng hồ treo tường
  • a waste basket: thùng rác
  • a school bag: cặp sách
  • a pencil: bút chì
  • a pen: bút mực
  • a ruler: thước kẻ
  • an eraser: cục tẩy (gôm)
  • a desk: bàn học
  • a classroom: phòng học
  • a school: trường học

3. Unit 2 Lớp 6 Task C3

Practice with a partner. (Thực hành với bạn cùng học.)

What is this?  | (Đây là cái gì?)

| It’s a/an …

What is that? | (Kia là cái gì?)

4. Remember

Hỏi và trả lời về một vật ở vị trí xa và gần ta dùng mẫu câu sau

 • Câu hỏi: What is this/that?
 • Trả lời: It’s a/an

Giới thiệu một điều gì đó ở vị trí xa và gần ta dùng mẫu câu sau

 • This is…
 • That is…

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *