Tóm tắt bài

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1

 • Hi / Hello: chào
 • a name: tên
 • I : tôi
 • My: của tôi
 • Am / is / are: là

Numbers

 • Oh: 0
 • One: 1
 • Two: 2
 • Three: 3
 • Four: 4
 • Five: 5
 • Six: 6
 • Seven: 7
 • Eight: 8
 • Nine: 9
 • Ten: 10

Lời chào

 • Fine (adj): tốt, khỏe
 • Thanks: cảm ơn
 • Children: những đứa trẻ
 • Miss : cô
 • Mr: ông
 • Good morning: chào buổi sáng
 • Good afternoon: chào buổi chiều
 • Good evening: chào buổi tối
 • Good night: chúc ngủ ngon
 • Goodbye: tạm biệt

Numbers: 11 – 15

Eleven = 11

Twelve = 12

Thirteen = 13

Fourteen = 14

Fifteen = 15

Sixteen = 16

Seventeen = 17

Eighteen = 18

Nineteen = 19

Twenty = 20

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *