Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 6 Task B1

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

Unit 1 - Good morning

  • Dịch nghĩa

Good morning: Chào buổi sáng

Good afternoon: Chào buổi trưa

Good evening: Chào buổi chiều

Good night: Chào buổi tối (Chúc ngủ ngon)

Bye: Tạm biệt

Goodbye: Tạm biệt

2. Unit 1 Lớp 6 Task B2

Practice with a partner. (Thực hành với một bạn cùng lớp.)

Unit 1 - Good morning

3. Unit 1 Lớp 6 Task B3

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

a. Miss Hoa: Good morning, children.

Children: Good morning, Miss Hoa.

Miss Hoa: How are you?

Children: We’re fine, thank you.

How are you?

Miss Hoa: Fine, thanks.

Goodbye.

Children: Bye.

b. Mom: Good night, Lan.

Lan: Good night, Mom.

  • Bài dịch Hội thoại Task B3

a)

Cô Hoa: Chào buổi sáng các em.

Học sinh: Chào buổi sáng cô Hoa.

Cô Hoa: Các em có khỏe không?

Học sinh: Chúng em khỏe, cảm ơn cô.

Cô có khỏe không?

Cô Hoa: Cô khỏe, cảm ơn các em.

Tạm biệt.

Học sinh: Tạm biệt cô.

b)

Mẹ: Chúc con ngủ ngon, Lan.

Lan: Chúc mẹ ngủ ngon.

4. Unit 1 Lớp 6 Task B4

Write. (Viết.)

Lan: Good afternoon, Nga.

Nga: _______, _____.

Lan: How are you?

Nga: _______, _____.

And you?

Lan: Fine, thanks.

Nga: Goodbye.

Lan: _______.

Guide to answer (Gợi ý)

Lan: Good afternoon, Nga.

Nga: Good afternoon, Lan.

Lan: How are you?

Nga: I’m fine, thanks.

And you?

Lan: Fine, thanks.

Nga: Goodbye.

Lan: Goodbye.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *