Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng nhất để điền vào ô trống tương ứng.

  Lan is a student. That is (1) …. family. There are (2) …. people in her family: her father, her mother, her sister, her brother and her. That is her father. He’s (3) …. . He is a doctor. (4) …. is her mother. She is thirty-five. She is a nurse. Her brother is fifteen. Her sister is six. (5) …. are students.

  Câu 1:

  • A. her
  • B. his
  • C. my
  • D. your
 • Câu 2:

  • A. four
  • B. five
  • C. six
  • D. seven
 • Câu 3:

  • A. fourteen
  • B. forteen
  • C. forty
  • D. fourty
 • Câu 4:

  • A. That
  • B. Those
  • C. These
  • D. There
 • Câu 5:

  • A. He
  • B. She
  • C. They
  • D. There

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *