Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn đoạn hội thoại sau

  Lan: Hi. My name is Lan. What (1) …. your name?

  Mary: Hi. My (2) …. Mary. How do you spell (3) …. name?

  Lan: L-A-N. Lan: (4) …. do you live?

  Nam: I live (5) …. Tran Phu Street.

  Lan: How old are you?

  Nam: I’m twelve years old.

  Câu 1:

  • A. am
  • B. is
  • C. are
  • D. do
 • Câu 2:

  • A. am
  • B. is
  • C. name are
  • D. name is
 • Câu 3:

  • A. you
  • B. your
  • C. my
  • D. I
 • Câu 4:

  • A. Where
  • B. What
  • C. How
  • D. How old
 • Câu 5:

  • A. on
  • B. down
  • C. up
  • D. at

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *