Học và giải bài tập Anh lớp 6 mới (thí điểm), Gồm có các phần Tóm tắt lý thuyết, giải bài tập sách giáo khoa, trắc nghiệm.

Mục lục Giải bài tập Anh lớp 6 mới đầy đủ.

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Unit 3: My friends

Review 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet Holiday

Review 2

Unit 7 : Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9 : Cities of the World

Review 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Review 4

 

Reader Interactions

Câu hỏi:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *