Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Vocabulary – A first aid course

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. Câu 1: _____ is a long thin piece of cloth or paper used for tying round and protecting a wound. A. Water packs B. Bandage C. Handkerchief D. Blanket Câu 2: _____ the… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Vocabulary – A first aid course

Unit 9: Vocabulary – A first aid course

Tóm tắt bài Từ Vựng Unit 9 Tiếng Anh lớp 8 – nose bleed (n): chảy máu mũi – revive (v): xem lại, xét lại, đọc lại – bee sting (n): vết ong đốt – shock (n): cơn sốc – emergency (n): cấp cứu, tình trạng khẩn cấp – overheat (v): quá nóng – ambulance… Read more about Unit 9: Vocabulary – A first aid course

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Language Focus – A first aid course

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. Câu 1: He is working very hard______get poor grades. A. in order to B. in order not to C. to D. to not Câu 2: If you move to your left, you_____the church. A. will… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Language Focus – A first aid course

Unit 9: Language Focus – A first aid course

Tóm tắt bài 1. Grammar Language Focus Unit 9 Lớp 8 In order to/ so as to/ To + infinnitive: (để mà) Chúng ta dùng nhóm từ in order to/so as to/to theo sau là một động từ nguyên mẫu để chỉ mục đích. Dạng phủ định In order not to/so as not to/not to + infinitive… Read more about Unit 9: Language Focus – A first aid course

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Read – A first – aid course

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu): Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. A: Wow, you don’t (1) _____ very good! Do you feel OK? B: No, I think I’m getting a cold. What should I do (2) _____ it? A: You (3) ____ stay at… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Read – A first – aid course

Unit 9: Read – A first aid course

Tóm tắt bài Read Unit 9 Lớp 8 Choose a correct case for each of the following treatments. (Hãy chọn trường hợp cấp cứu đúng cho mỗi cách điều trị sau đây.) a) The victim should not sit or stand. (Nạn nhân không nên ngồi hoặc đứng) b) Victim cannot drink wine or beer. (Nạn nhân… Read more about Unit 9: Read – A first aid course

Unit 9: Listen and Read – A first aid course

Tóm tắt bài 1. Unit 9 Listen and Read Task 1 Practice the dialogue with a partner. (Hãy luyện hội thoại với bạn em.) Hướng dẫn dịch ​Y tá: Bệnh viện Bạch Mai xin nghe. Lan: Có cấp cứu. Xin cô cho xe cứu thương đến trường Quang Trung. Có một học sinh bị thương. Y tá: Bình tĩnh… Read more about Unit 9: Listen and Read – A first aid course