Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo tổng hợp Unit 9: At home and away

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu): Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. Câu 1: We __________ Ha Long Bay last summer vacation. A. are visiting B. will visit C. visit D. visited Câu 2: Lan sometimes _____________ to the zoo. A. goes B. went C. is going D. going Câu 3: When they  ____________ children, they often played with each… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo tổng hợp Unit 9: At home and away

Unit 9: Vocabulary

Tóm tắt bài A. A holiday in Nha Trang (Kì nghỉ ở Nha Trang) Recent [‘ri:snt] (adj): gần đây, mới đây Welcome [‘welkm] (v): chúc mừng Welcome back : Chúc mừng bạn trở về Think of (v): nghĩ về Friendly [‘frendlɪ] (adj): thân thiện, hiếu khách Delicious [dɪ’lɪʃəs] (adj): ngon Quite [kwɑɪt] (adv): hoàn toàn… Read more about Unit 9: Vocabulary

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho những câu sau Câu 1: They __________ the bus yesterday. A. don’t catch B. weren’t catch C. didn’t catch D. not catch Câu 2: My sister  __________ home late last night. A. comes B. come C. was came D. came Câu 3: My father __________  tired when I __________ home. A. was –… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Neighbors

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho những câu sau Câu 1: Hoa thinks that sewing is a …. hobby. A. favorite B. friendly C. useful D. interest Câu 2: Her job is to cut, wash and shape people’s hair. She is a …. . A. haircutter B. hairdresser C. hairmaker D. hairshaper Câu 3: She learned how ….… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Neighbors

Unit 9: Neighbors

Tóm tắt bài 1. Unit 9 Lớp 7 Task B1 Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch Lan: Hoa, tóc bạn trông khác quá. Nó ngắn hơn. Hoa: Bạn có thích nó không? Lan: Mình thích. Chú của bạn đã cắt tóc cho bạn phải không? Hoa: Không phải. Chú… Read more about Unit 9: Neighbors

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: A holiday in Nha Trang

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho những câu sau Câu 1: She talked to her friends …. her vacation in Da Lat. A. about B. on C. with D. for Câu 2: Where …. after work yesterday? A. you went B. you did go C. did you went D. did you go Câu 3: I want you to… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: A holiday in Nha Trang