Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. Câu 1: She puts her …. over her ears. A. legs B. feet C. hands D. toes Câu 2: …. does she do? She is a gymnast. A. What B. How C. Who D. Which Câu 3: Look!The teacher …. . A. come B. comes C. coming D. is coming Câu 4: ….… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Faces

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau. Câu 1: He lifts weights as a sport. He’s a …. . A. gymnast B. engineer C. farmer D. weight lifter Câu 2: It’s a beautiful day. The sky is …. . A. black B. blue C. gray D. green Câu 3: …. her lips full or thin?… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Faces

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Parts of the body

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA. Câu 1: SMALL A. long B. big C. blue D. old Câu 2: TALL A. short B. orange C. quite D. full Câu 3: FAT A. oval B. white C. thin D. noisy Câu 4:  LIGHT A. yellow B. round C. carefull D. heavy Câu 5:  WEAK A. beautiful B. strong C. dangerous D. brown

Unit 9: Faces

Tóm tắt bài 1. Unit 9 Lớp 6 Task B1 Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.) Hair: tóc Eye: mắt Nose: mũi Mouth: miệng Ear: tai Lips: đôi môi Teeth: răng a) a round face: mặt tròn b) an oval face: mặt trái xoan c) full lips: đôi môi dày d) thin lips: đôi môi mỏng e) long hair: mái tóc… Read more about Unit 9: Faces

Unit 9: A part of body

Tóm tắt bài 1. Unit 9 Lớp 6 Task A1 Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.) Head: Đầu Shoulder: Vai Arm: Cánh tay Chest: Ngực Hand: Bàn tay Finger: Ngón tay Leg: Chân Foot: Bàn chân Toe: Ngón chân 2. Unit 9 lớp 6 Task A2 Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.) Hướng dẫn dịch – What is that? (Đó là… Read more about Unit 9: A part of body