Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Vocabulary – Deserts

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.  Câu 1: A _______ is a landscape or region that receives very little precipitation. A. dune B. desert C. sandy area D. shrub land Câu 2: Three great stretches = _________ of… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Vocabulary – Deserts

Unit 9: Vocabulary Deserts

Tóm tắt bài 1. Từ Vựng phần Reading Unit 9 Lớp 12 acacia [ə’kei∫ə] (n): cây keo aerial [‘eəriəl] (adj): trên trời, trên không antelope (n): nai sừng tấm cactus (n): cây xương rồng camel (n): lạc đà colony [‘kɔləni] (n): thuộc địa, bầy, đàn crest [krest] (n): đỉnh, ngọn dune [dju:n] (n): cồn cát,đụn cát expedition… Read more about Unit 9: Vocabulary Deserts

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Language Focus – Deserts

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu): Exercise 1: Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.  Câu 1: We live in the same building ________ we have hardly seen each other A. and B. therefore C. but D. so Câu 2: I went to buy a… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Language Focus – Deserts

Unit 9: Language Focus Deserts

Tóm tắt bài 1. Pronunciation Full and contracted forms of auxiliaries (Dạng đầy đủ và rút gọn của trợ động từ) 2. Grammar So, but, however and therefore Therefore & so (Vì thế; cho nên) Therefore (formal) và so (informal) cho biết rằng điều được nói đến là kết quả hợp logic của những gì được nhắc đến trước đó. Ex:… Read more about Unit 9: Language Focus Deserts

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Writing – Deserts

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the best sentence that can be made from the words given. Câu 1: The Arabian Desert / third-largest in the world / cover / nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula. A. The Arabian Desert, is third-largest in the world, covers nearly 1 million square mile of… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9: Writing – Deserts

Unit 9: Writing Deserts

Tóm tắt bài THE SAHARA DESERT Study the information in the table below and write a composition about the Sahara Desert. (Nghiên cứu những thông tin trong bảng dưới đây và viết một bài văn ngắn về sa mạc Sahara)  General information  Location largest desert in the world in northern Africa extends from the Atlantic Ocean… Read more about Unit 9: Writing Deserts

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Reading – Deserts

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu): Exercise 1: Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase. Desert biomes are the (1) _____ of all the biomes. In fact, the most important characteristic of a desert is that it receives very little (2) _____. Most deserts receive less than 300 mm a year compared… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Reading – Deserts