Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Vocabulary – Undersea World

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose one word or phrase – a, b, c or d – that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase. Câu 1: Some whales migrate into warm waters to bear their……………….. A. young B. diets C. calves D. young whales Câu 2: Whales feed on krill = ______. A. tiny… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Vocabulary – Undersea World

Unit 9: Vocabulary – Undersea World

Tóm tắt bài 1. Từ Vựng Phần Reading Unit 9 Lớp 10 undersea [‘ʌndəsi:] (adj): dưới mặt biển ocean [‘əʊ∫n] (n): đại dương, biển Pacific Ocean [pə’sifik’ou∫n] (n): Thái Bình Dương Atlantic Ocean [ət’læntik’ou∫n] (n): Đại Tây Dương Indian Ocean [‘indjən’ou∫n] (n): Ấn Độ Dương Antarctic [æn’tɑ:ktik](adj) (thuộc): Nam Cực Antarctic Ocean (n): Nam Băng… Read more about Unit 9: Vocabulary – Undersea World

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Language Focus – Undersea World

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu): Choose the word or phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentence. Câu 1: What would Tom do if he ……………………. the truth? A. would know B. has know C. knows D. knew Câu 2: You………………..Mark. You know it’s a secret. A. should tell B. shouldn’t tell C. couldn’t tell D. might… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Language Focus – Undersea World

Unit 9: Language Focus – Undersea World

Tóm tắt bài 1. Pronunciation Language Focus Unit 9 Lớp 10 Phát âm /ɪə/ – /eə/ – /ʊə/ 2. Grammar Language Focus Unit 9 Lớp 10 a. Should  “Should” dùng để diễn đạt motojlowif khuyên You should work hard to pass the coming examination. One shouldn’t spend too much money on clothes. Should we go and… Read more about Unit 9: Language Focus – Undersea World

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo nghiệm Unit 9: Writing – Undersea World

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu): Choose the best option to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Câu 1: Climbing without a safety rope is forbidden. —> You ________________________________________________ A.  aren’t allowed to climb without a safety rope. B. don’t permit to climb without a safety rope. C. aren’t forbidden… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo nghiệm Unit 9: Writing – Undersea World

Unit 9: Writing – Undersea World

Tóm tắt bài 1. Unit 9 Writing Task 1 Work in pairs. Read the description of sperm whale and then complete the table that follows. (Làm việc theo cặp. Đọc phần miêu tả Cá nhà táng và sau đó hoàn thành bảng theo sau.) Hướng dẫn dịch bài viết Task 1 ​Cá nhà táng là loại… Read more about Unit 9: Writing – Undersea World

Unit 9: Listening – Undersea World

Tóm tắt bài 1. Before You Listen Unit 9 Lớp 10 Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.) 1. Do you think whales are fish? Why (not)? (Bạn có nghĩ cá voi là thuộc loài cá không? Tại sao (không)?) 2. Why do people keep hunting whales?… Read more about Unit 9: Listening – Undersea World

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Reading – Undersea World

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu): Read the following passage carefully, and then select the best option A, B, C or D to complete it Approximately one-third of the Arctic (1) _______ is underlain by continental shelf, (2) _______ includes a broad shelf north of Eurasia and the narrower shelves of North America and Greenland. Seaward… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 9 Reading – Undersea World

Unit 9: Reading – Undersea World

Tóm tắt bài 1. Before You Read Unit 9 Lớp 10 Work with a partner. Look at the map and give the Vietnamese names for the oceans on the map. (Làm việc với bạn học. Nhìn vào bản đồ và viết tên các đại dương trên bản đồ bằng tiếng Việt.) Guide to answer Antarctic Ocean:… Read more about Unit 9: Reading – Undersea World