Unit 8: Vocabulary – Country life and City life

Tóm tắt bài Từ Vựng Unit 8 Lớp 8 – urban (n): thuộc về thành thị, TP – fresh air (n): Không khí trong lành – government (n): chính phủ – goods (n): hàng hóa – migrant (n): dân di cư – traffic jam (n): tắc nghẽn giao thông – opportunity (n): cơ hội –… Read more about Unit 8: Vocabulary – Country life and City life

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: Language Focus – Country life and city life

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu): Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. Câu 1:  The English test was ……. than I thought it would be. A. the easier B. more easy C. easiest D. easier Câu 2: That child is getting_____ every day. A. big B. bigger… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: Language Focus – Country life and city life

Unit 8: Language Focus – Country life and City life

Tóm tắt bài 1. Grammar Language Focus Unit 8 Lớp 8 a. Present progressive(thì hiện tại tiếp diễn) To talk about Future: thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những hành động đang hoặc định hoặc sự sắp xếp trong tương lai gần. Alex is getting married next month. (Alex sẽ kết hôn vào tháng… Read more about Unit 8: Language Focus – Country life and City life

Unit 8: Write – Country life and City life

Tóm tắt bài 1. Unit 8 Lớp 8 Write Task 1 Put the outline for an informal letter in the correct order. If you don’t remember, refer to the writing exercises in Unit 5. (Em hãy xếp đề mục của một bức thư thân mật theo trật tự đúng của nó. Nếu em không nhớ thì… Read more about Unit 8: Write – Country life and City life

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: Read – Country life and city life

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu): Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. My name is Pallapah and I live in Bangkok (1) __Thailand. We (2) ___live in the country. My dad and his brothers (3) ____ farmers. But due to money problems, my dad decided… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: Read – Country life and city life

Unit 8: Read – Country life and City life

Tóm tắt bài 1. Unit 8 Lớp 8 Read Task 1 Complete the summary. Use information from the passage. (Hoàn thành tóm tắt sau, dùng thông tin từ đoạn văn trên.) People from the countryside are (1)_____ their (2)_____ to go and live in the (3)____ . Fanning can sometimes be a difficult life and these… Read more about Unit 8: Read – Country life and City life

Unit 8: Listen – Country life and City life

Tóm tắt bài Listen Unit 8 Lớp 8 Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống từ còn thiếu.) Lan: Hello. Aunt Hang: Hello. Is (1) _____ Lan? Lan: Yes. Who is (2) _____? Aunt Hang: (3) ___ Aunt Hang. How are you? Lan: I’m fine. (4) _______ are you phoning _____? Aunt Hang: Hue. I’m calling to tell you uncle… Read more about Unit 8: Listen – Country life and City life

Unit 8: Listen and Read – Country life and City life

Tóm tắt bài 1. Unit 8 Lớp 8 Listen and Read Task 1 Practice the dialogue with a partner. (Hãy luyện hội thoại với bạn em.) Hướng dẫn dịch bài Hoa: Chào Na. Bạn vừa mới đi xa về à? Na: Ừ. Mình về quê nghỉ cuối tuần. Hoa: Bạn đi đâu? Na: Mình đến làng Kim Liên. Một vài… Read more about Unit 8: Listen and Read – Country life and City life

Unit 8: Getting Started – Country life and City life

Tóm tắt bài Getting Started Unit 8 Lớp 8 Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you. (Em hãy cùng với bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị. Những từ trong khung có thể… Read more about Unit 8: Getting Started – Country life and City life