Unit 8: Vocabulary

Tóm tắt bài A. Asking the way (Hỏi đường) Souvenir [su:və’nɪe] (n): vật lưu niệm Sounvenir shop (n): tiếm bán hàng lưu niệm Go straight (ahead) [gəʊ streɪt əhed] (v): đi thẳng Opposite [‘ɒpəzɪt] (prep): đối diện Police station [pə’li:s steɪʃn] (n): đồn cảnh sát Toy store [‘tƆɪ stƆ:] (n): cửa hàng đồ chơi Shoe… Read more about Unit 8: Vocabulary

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng Câu 1: How far is it from your house …? A. to school B. until your school C. into your school D. to your school Câu 2:  Could you tell me how…………….. there? A. get B. to get C. getting D. to getting Câu 3:  How much does this phone card cost? A. It… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: At the post office

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: …. there a post office near here? A. Is B. Are C. Do D. Does Câu 2: I told the taxi driver to keep the …. . A. stamp B. mail C. change D. card Câu 3:  How much is that altogether? – ……..… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: At the post office

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: Asking the way

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: …. you show me the way to the Ben Thanh market? A. Do B. Are C. Could D. Should Câu 2:  The souvenir shop is beside the hotel. It is …. to the hotel. A. opposite B. next C. behind D. in front of… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: Asking the way