Project – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

Phần Project của unit 8 sẽ giúp bạn học tìm hiểu thêm rõ hơn về môn thể thao/trò chơi. Bài viết là gợi ý về bài tập trong sách giáo khoa. 1. Read the passage about the game ‘Blind man’s bluff’ (Đọc đoạn văn về trò chơi bịt mắt bắt dê) What you need: A… Read more about Project – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

Looking Back – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

Phần Looking Back sẽ giúp bạn học ôn lại những gì đã học trong unit 8 thông qua chủ đề Sports and Games. Bài viết là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa. Vocabulary 1. Find one odd word or phrase in each line (Chọn từ khác loại trong mỗi dòng) A. Volleyball… Read more about Looking Back – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 2 này sẽ giúp bạn học luyện tập về 2 kỹ năng Listening (nghe) và Writing (viết) thông qua chủ đề Sports and Games. Bài viết là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa. Listening 1. Listen to the passages. Who are they about? (Nghe các đoạn văn sau. Chúng nói về… Read more about Skills 2 – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 1 sẽ giúp bạn học luyện tập về 2 kỹ năng Reading (đọc) và Speaaking (nói) thông qua bài viết Pele trong chủ đề về thể thao. Dưới đây là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa. Reading 1. Work in pairs. Discuss the questions (Làm việc theo cặp. Thảo luận các… Read more about Skills 1 – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

Phần Communication của unit 8 sẽ cung cấp cho bạn học thêm vốn từ vựng và luyện tập thêm về chủ đề Sports and Games. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Extra vocabulary Fit: cân đối Marathon: cuộc chạy đua đường dài Ring: sàn đấu (đấm bốc) Last:… Read more about Communication – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

Phần A closer look 2 của unit 8 sẽ giúp bạn học hiểu thêm về thì quá khứ đơn (The past simple) và câu mệnh lệnh (Imperatives) cũng như cách dùng của chúng. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Grammar 1. Complete the sentences with did, was, were (Hoàn thành… Read more about A closer look 2 – Unit 8: Sports and Games – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 8: Sports and games – Tiếng Anh 6 mới

Phần A closer look 1 cung cấp từ vựng và cách phát âm theo chủ đề Sports and Games (Thể thao và trò chơi). Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Vocabulary 1. Listen and repeat these words (Nghe và lặp lại những từ sau) a ball: quả bóng… Read more about A closer look 1 – Unit 8: Sports and games – Tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 8: Sports and games – Tiếng Anh 6 mới

Đây là phần khởi động của unit 8 với chủ đề xuyên suốt là Sports and games (thể thao và trò chơi). Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. 1. Listen and read… Read more about Getting started – Unit 8: Sports and games – Tiếng Anh 6 mới