Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: Road signs

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau. Câu 1: There is …. intersection ahead. A. a B. an C. the D. x Câu 2: We must cross the road …. care. A. by B. with C. for D. to Câu 3: Our roads are …. places. A. care B. careful C. danger D. dangerous Câu 4:  There is an… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: Road signs

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: A truck driver

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Tìm lỗi sai. Câu 1:  They playing soccer in the yard. A. They B. playing C. soccer D. in Câu 2:  She is doing her homeworks. A. is B. doing C. her D. homeworks Câu 3: He goes to a farm by his truck. A. goes B. to C. by D. truck Câu 4:  Look at that man in a mortobike.… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: A truck driver

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: What are you doing?

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây Câu 1:  They are waiting …. the train. A. to B. for C. of D. X Câu 2: … man is going into the street. A. A B. An C. These D. Those Câu 3:  He …. his truck now. A. drive B. drives C. driving D. is driving Câu 4: They… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 8: What are you doing?