Unit 7: Vocabulary

Tóm tắt bài A. A student’s work Last [lɑ:st] (v): kéo dài Almost [‘Ɔ:lməʊst] (adv): gần Have fun + V-ing (v): thích thú Less [les] (adj): ít hơn Fewer [fju:ə] (adj): ít hơn Celebrate [‘selɪbreɪt] (v): kỉ niệm, làm lễ kỉ niệm Find [fɑɪnd] (v): nhận thấy New Year’s Day [‘nju:jrəz’deɪ] (n): Tết Dương Lịch Easter… Read more about Unit 7: Vocabulary

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng. Câu 1:  In the afternoon, the chickens produce …… eggs than in the morning. A. few B. fewer C. little D. less Câu 2: When we have more cows, we’ll have much …. milk. A. more B. much C. much D. lots of Câu 3:  The farmers grow …. of vegetables. A. many different… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: The worker

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: When there is …. work, he goes to the city. A. many B. fewer C. less D. least Câu 2: Who’s talking …. of the family when your mother’s away? A. part B. day C. time D. care Câu 3: My brother likes watching… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: The worker

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: A student’s work

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ đúng điền vào chỗ trống Câu 1: The summer vacation …. for almost three months. A. longs B. lasts C. spends D. finishes Câu 2:  Hoa is a …. student and she studies hard. A. keen B. lazy C. fast D. nervous Câu 3: What will you do …. your summer vacation? A. for B. during C. in… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: A student’s work

Unit 7: A student’s work

Tóm tắt bài 1. Unit 7 Lớp 7 Task A1 Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch Chú: Hoa, ăn sáng đi cháu. Sáu giờ rưỡi rồi. Cháu sẽ bị trễ học đấy. Hoa: Cháu sẽ không bị trễ đâu, chú. Cháu thường đến sớm. Lớp cháu bắt… Read more about Unit 7: A student’s work