Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng nhất Câu 1: She has _____ interesting book. A. a B. an C. the D. any Câu 2:  _____ does he travel to Hanoi? A. What B. Which C. How D. How many Câu 3:  Are there ____ trees in the garden? A. some B. any C. a D. the Câu 4:  ____ Sun rises from the… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Grammar

Unit 7: Grammar

Tóm tắt bài 1. Mạo từ A, AN, THE A và AN là mạo từ bất định, được sử dụng trước danh từ đếm được số ít. Các em đã học về mạo từ A, AN trong Unit 2, trong phần này mình chúng ta sẽ cũng học thêm về mạo từ THE cũng như các trường hợp không sử dụng mạo từ trong… Read more about Unit 7: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: On the move

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. Câu 1:  She lives …. a house …. town. A. in – in B. in – on C. at – on D. at – in Câu 2: …. does she go to school? A. How B. What C. Who D. Which Câu 3:  I go to school …. bike.… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: On the move

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Town or country?

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Tìm lỗi sai. Câu 1: It is very noise here. A. is B. very C. noise D. here Câu 2:  There aren’t any store here. A. there B. any C. stores D. here Câu 3: The house are big and it is beautiful. A. house B. are C. and D. beautiful Câu 4:  Is there a lake to the right from… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Town or country?

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Is your house big?

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau. Câu 1: There …. trees and flowers, a river, a lake and paddy fields. A. is B. are C. has D. have Câu 2: Is there ______ lake near your house? A. a B. an C. the D. any Câu 3: Are there any ______ behind your house?… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Is your house big?